Een krachtig geluid uit het oudste dorp van Brabant

Notulen en actiepunten Wonen, Zorg en Welzijn

Notulen en actielijst DSVB

Notulen Wonen, Zorg en Welzijn 26 oktober 2017.

Aanwezig: Liesbeth. Harrie, Wilbert, Dorine, Wilma en AnneMarie.

Autisme avonden, Janine gaat deze avonden organiseren voor begin volgend jaar.

Het blijkt dat er behoefte is aan verbinding met de andere werkgroepen van de Stem van Bakel vanuit onze werkgroep.

We zijn als werkgroep op zoek naar speerpunten; waar kunnen we onze schouders onder zetten?      Bijvoorbeeld, is er behoefte aan “een samen thuis huis” voor Bakel. Wat zou een invulling voor Olleke Bolleke kunnen zijn? Er is behoefte aan concrete plannen.

Johan en Siel sluiten aan en geven uitleg over hun onderhoud met de dorpsregisseur en de vijf functies van het centrum: verenigingen, zorg, detailhandel, horeca, wonen.

Onze taak is om onze oren en ogen open te zetten, dat wat we horen en signaleren naar de werkgroep en de Stem van Bakel te brengen.

Niet kijken naar wat er niet kan, we moeten kijken wat er wél kan.

10 december is de kerstmarkt in Bakel, De Stem van Bakel gaat daar aanwezig zijn met een stamtafel. Dit om inwoners te betrekken bij de Stem en hen vragen te stellen en na te laten denken over verschillende zaken. Onze werkgroep levert ook vragen aan.

Dorine en AnneMarie gaan uitzoeken hoe het ” samen thuis huis”” functioneert. Is er behoefte aan zo een woonvorm in Bakel? Volgende vergadering brengen zij hierover verslag uit.

We spreken af dat iedereen na denkt over concrete vragen die we kunnen gebruiken voor de stamtafel op de kerstmarkt van 10 december.

Volgende vergadering 23 november.

Afdrukversie PDF: Wonen zorg en welzijn 26 oktober 2017

Notulen 11 Mei 2017

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening Welkom aan iedereen en speciaal aan Peggy die met Jannine mee is gekomen.
2. Mededelingen Johan vraagt erop te letten dat de notulen eerder op de site geplaatst kunnen worden om alles wat we doen zo zichtbaar mogelijk te houden.
3. Notulen Pt. 6 Plan Claassen: het is niet mogelijk het aanliggende perceel te kopen i.v.m. de hoge vraagprijs.

 

4. Wonen Marja (Goed Wonen) heeft bij het wijkteam gevraagd mee te denken over een samen thuishuis. Waar kwetsbare burgers samen wonen. We willen wat meer informatie.

Er wordt ook gekeken naar de behoefte aan seniorenwoningen, de zogeheten 0 treden woningen.

Tijdens het wijkteam van 20 juni kunnen we wat meer informatie opvragen bij Marja. Johan zal daar ook aanwezig zijn.
5. Zorg Een geslaagde mantelzorgmiddag 6 mei.

Goed verzorgde high tea en prima voorlichting van een mantelzorgmakelaar.

 

 

Avond autisme: Op 7 juni verzorgen Peggy en Jannine de informatie-avond over autisme. Jannine opent de avond en Peggy verzorgt de informatie.

Inloop om 19:30 uur en start van het programma 20:00 uur.

Op 11 november is de volgende mantelzorgmiddag in het teken van de landelijke dag van de mantelzorger.
6. Rondvraag Olleke Bolleke; Dat zou de dorpsregisseur mee kunnen nemen als er een goed en breed gedragen plan onder ligt. Het plan van Johan Goos kan daar onderdeel van zijn.

De mail van Ineke Bevers over de opening van haar vitaliteitscentrum delen met de rest van de werkgroep.

 

7. Sluiting Volgende vergadering 15 juni 20:00 uur

Printversie (PDF) :
Notulen wonen zorg en welzijn 11 mei 2017

 

 

Notulen en actielijst DSVB 20 april 2017 

Aanwezig: Liesbeth, Wilbert, Annemarie, Ton, Harrie, Jannine, Wilma

Afwezig: Dorine, Johan Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen Van de afgelopen vergadering zijn geen notulen gemaakt
4. Olleke Bolleke Het plan voor Olleke Bolleke ligt er. We gaan nu iemand vragen om het voor ons uit te schrijven tot een plan waarmee we naar de gemeente kunnen. Wilma neemt contact op.
5. Gesprek Goed Wonen Wilbert, Johan, Joris en Michiel van Hoof hebben een gesprek gehad met Goed Wonen n.a.v. het woonbehoefteonderzoek. GW wil investeren in Bakel en bekijken de mogelijkheid tot combineren van koop en huur. De dorpsregiseur gaat dit meenemen.
6. Plan Claassen Dit worden seniorenwoningen met 1 of 2 woonlagen. Claassen zou graag het aanliggende perceel bijkopen om een groter plan te kunnen ontwikkelen.
7. Pastorie De pastorie staat te koop. Het gerucht gaat dat er 4 mogelijke gegadigden zijn.
8.Mantelzorgmiddag Op 6 mei organiseren we weer een mantelzorgmiddag. Deze keer met een mantelzorgmakelaar en high tea in de Diepstratenzaal.
9. autisme-avond Jannine is bezig met de invulling van een informatieavond over autisme. Dit samen met Peggy Theunissen (kind centraal) die de avond gaat leiden met interactieve filmpjes. Als mogelijke datum wordt 18 mei genoemd.
9. Rondvraag
10. Sluiting Volgende vergadering donderdag 11 mei

Printversie (PDF) :
Notulen DSVB 20 april (1)

 

Notulen en actielijst DSVB 19 januari 2017

Aanwezig: Liesbeth Vriens, Johan Habraken, AnneMarie Cremers, Dorine van Hout, Harrie Gloudemans, Wilbert van Lanen, Wilma van Grinsven

Afwezig: Jannine Brugman

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen Actielijst: n.a.v. de dorpsvisie is er een actielijst gemaakt met punten waaraan gewerkt wordt. Er zijn wat op en aanmerkingen. Wilma mailt opmerkingen naar Joris en stuurt de actielijst naar alle deelnemers.
3. Notulen Afgelopen vergadering waren er weinig mensen aanwezig en hebben we geen notulen gemaakt.
4. Wonen Informatieavond Neerakker: De goothoogtes worden los gelaten. De percelen aan de rand zijn van de projectontwikkelaar en worden 2 kappers. Blokken van 5 huizen zijn van de baan.

De percelen van de gemeente zijn op 2 na allemaal verkocht.

De infrastructuur gaat afgemaakt worden.

 

Afspraak Goed Wonen: op donderdag 16 februari is er een gesprek met Goed Wonen. Het gesprek gaat over wensen en plannen van Goed Wonen en DSVB. Wilbert gaat er heen vanuit deze werkgroep.

 

Herbestemming Olleke Bolleke: Gemeente heeft het vastgoed in kaart gebracht en we gaan in een hele kleine groep verder met onze plannen rondom de herbestemming van het pand.

 

 

5. Zorg Mantelzorg(middag): n.a.v. de reacties op onze laatste mantelzorgmiddag willen we verder met het organiseren van deze middagen op structurele basis. Gedacht wordt om in april en november een middag/avond te organiseren.

 

Avond rouwverwerking: n.a.v. een avond die georganiseerd was door de dorpsondersteuner uit de Mortel wil Marian Reijnders deze ook in Bakel organiseren. Ze gaat hierover in gesprek met de KBO.

 

Thema-avond autisme: Jannine is bezig met het organiseren van een thema-avond. Omdat Jannine vanavond afwezig is komt dit volgende maand terug op de agenda.

Plannen van een nieuwe datum: Wilma en AnneMarie
6. rondvraag
7.sluiting Volgende vergadering: donderdag 16 februari, 20:00 uur in het Parochiehuis.

Printversie (PDF) :
Notulen DSVB wonen zorg en welzijn 19 januari 2017

Aanwezig: Wilbert van Lanen, Annemarie Creemers, Liesbeth Vriens, Johan Habraken, Dorine van Hout, Jannine Brugman, Harrie Gloudemans, Wilma van Grinsven.

Afwezig:

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening Welkom weer aan iedereen.
2. Mededelingen Natasja Kant heeft besloten zich terug te trekken uit deze werkgroep. Ze sluit aan bij Olleke Bolleke op het moment dat daar weer overleggen voor gepland worden.

De Korhoen/BMRbode beslaat nu 3 pagina’s in het Gemerts nieuwsblad. De mix artikelen en advertenties moet 50/50 zijn. Artikelen kunnen we aanleveren via Siel.

3. Notulen Geen opmerking over de notulen.
4. Wonen Bij de gemeente ligt een document om de kaders te verruimen. De bewoners wilden graag een gesprek maar dat bleek niet mogelijk. Na een brief is besloten dat de projectontwikkelaar moet bouwen binnen de oude vastgestelde kaders. Wat betreft de infrastructuur is nog veel onduidelijk. De projectontwikkelaar is nu aan zet.
5. Zorg Dorine en Wilma hebben een gesprek gehad met Theo van Hal over de oprichting van een zorgcooperatie. Conclusie:

Veel taken die ondergebracht zijn bij de zorgcoöperatie Gemert worden in Bakel al vervuld door de dorpsondersteuners in samenwerking met de VOA’s en de Lev groep.

Wat wel wenselijk kan zijn:

Eén tot enkele mensen betrekken die “gepokt en gemazeld” zijn;   weet hebben van diverse officiële instanties/organisaties en goede communicatieve vaardigheden bezitten om de overkoepelende functie te vervullen. Bij voorkeur mensen die al het vertrouwen van de gemeenschap hebben. Een vast inlooppunt (hier wordt al aan gewerkt door…?)met eventueel een spreekuur?

Besloten wordt dat het oprichten van een zorgcooperatie op dit moment geen meerwaarde heeft voor Bakel. Wellicht op een later tijdstip.

6. Avond over autisme Jannine is bezig met de organisatie van een informatieavond over autisme. Ze is naar een toneelspel/avond geweest met de titel: ik zie, ik zie wat jij niet ziet….

Ze gaat contact opnemen met Els Maas en de LEVgroep benaderen i.v.m. hulp bij het organiseren van deze avond. Ze houdt ons op de hoogte.

7. Dorpsvisie Open informatieavond 25 oktober om 20:30 uur. Er zal een presentatie gehouden worden zoals in het gemeentehuis.
8. Rondvraag Dorine heeft informatie verzameld over een repaircafe. Dit als invulling voor Olleke Bolleke. We sturen de informatie door naar Sylvia.
9. Sluiting Volgende vergadering 17 november 19:30 uur.

Printversie (PDF) :
notulen-dsvb-wonen-zorg-en-welzijn-13oktober-2016

Notulen en actielijst 16-09-2016

 

Aanwezig: Johan, Dorine, Liesbeth, Anne-Marie, Jannine, Wilbert, Harrie, Wilma

Afwezig: Natasja

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening Welkom aan iedereen weer voor het eerst na de vakantie!
2. Mededelingen Korhoen: kindervakantieweek en musis sacrum geven aan dat er veel info wordt gemist nu de Korhoen er niet meer is. Deze info zou ook in de BMR-bode kunnen maar het blijkt dat de BMR-bode nog niet bij iedereen bekend is. Hier is aandacht voor.

Het informatiebord zoals eerder besproken is in uitvoering.

3. Notulen Geen opmerkingen over vorige notulen
4. Wonen Wilbert geeft aan dat er op de Neerakker weinig actie ondernomen wordt. Hij informeert nog eens bij Arthur Rijken hoe de zaken ervoor staan.

Hij is gebeld met de mededeling dat Rob Claassen zijn bedrijf wil verhuizen en op die plek woningen wil realiseren.

Wilbert informeert bij Arthur Rijken
5. Zorgcooperatie Dorine en Wilma gaan in gesprek met Theo van Hal over de voortgang en invulling van een zorgcooperatie in Bakel. Wilma maakt een afspraak met Dorine en Theo van Hal.
6. Dorpsvisie De dorpsvisie is in de commissie goed ontvangen. Er is nog niet inhoudelijk ingegaan op de gevraagde bedragen. Daarover zal later in het jaar besloten worden door de raad. Het wordt meegenomen in de begroting voor 2017.

De visie zal aan Bakel gepresenteerd worden tijdens een open avond.

7. Rondvraag Jannine is bezig met de organisatie van een avond over autisme. Ze heeft hiervoor contact met Els Maas van het Zelfhulpnetwerk. De volgende keer staat dit onderwerp op de agenda.
8. Sluiting Volgende bijeenkomst 13 oktober om 20:00 uur in het Parochiehuis.

Printversie (PDF) :
notulen-wonen-zorg-welzijn-2016-sept-16

 

14-07-2016

 

Aanwezig: Johan, Liesbeth, Annemarie, Dorine, Jannine, Wilbert

Afwezig: Natasja, Harrie

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen -Op 8 augustus dienen we onze dorpsvisie in bij de gemeenteraad zodat deze in september meegenomen kan worden in de begroting.

-Wilma heeft een gesprek gehad met Yvon Berkers (mezzo), Meta van Heugten en Maria Peters (LEVgroep) over het organiseren van een mantelzorgmiddag en uitreiken van een mantelzorgpas. We gaan hiermee aan de slag.

-Er is contact geweest met Frank Manders. Hij wil in Bakel een kringloopwinkel opstarten en is op zoek naar een geschikte ruimte. Misschien Olleke Bolleke. Dorine komt met het idee om een soort werkplaats in te richten waar verschillende gereedschappen en materialen beschikbaar zijn voor mensen om zelf dingen te repareren en op te knappen.

 

 

 

 

Wilma laat weten aan Yvon dat hier interesse voor is.

 

 

 

 

-Frank Manders benaderen.

3. Notulen Geen opmerkingen over de notulen
4. Wonen Op Neerakker wil de projectontwikkelaar een ander type tweekapper gaan

bouwen. Daarvoor zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden.

Op Soersel gaat deel 2 in de verkoop.

5. Zorgcooperatie We stellen onszelf de vraag wat we willen van een zorgcooperatie in Bakel. Wat verwachten we en wat kunnen ze ons meer bieden dan nu de dorpsondersteuners doen?

We gaan inventariseren wat er nodig is en wat er al is en dat borgen.

 

Dorine en Wilma gaan nogmaals in gesprek met Theo van Hal.
6. Dorpsvisie Zie mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting Volgende vergadering donderdag 14 september om 20:00 uur.
9. Sluiting

Printversie (PDF) :
notulen-wonen-zorg-en-welzijn-dsvb-14-juli-2016

 

 

Notulen en actielijst 16-06-2016
Aanwezig: Johan, Dorine, Annemarie, Liesbeth, Natasja, Jannine
Afwezig: Wilbert, Harrie
Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen De notulen van de laatste vergadering zijn per ongeluk verloren gegaan.   3. Notulen Daarom geen opmerkingen over de notulen.
4. Geitenhouderij Er worden vragen gesteld over de plannen om een geitenhouderij te beginnen aan het Muizenhol. Of en hoe De Stem van Bakel hierin iets zou kunnen betekenen zou besproken moeten worden en opgenomen worden in onze visie op wat wenselijk en haalbaar zou zijn voor het buitengebied van Bakel.
5. Presentatie woonbehoefteonderzoek.
Wilbert en Johan hebben de uitslag van het woonbehoefteonderzoek gepresenteerd tijdens het wekelijks persmoment van de gemeente. Elke partij die belangstelling heeft kan verder zelf kijken hoe waardevol de uitslag van dit onderzoek is voor hun doelgroep. De uitslag wordt verwerkt in het visiedocument. Op dit moment zijn er enkele particulieren die iniatieven ontplooien om woningen te realiseren.
6. Zorg cooperatie  Op dit moment hebben we nog geen mensen die we zouden kunnen vragen zich in  te zetten voor het oprichten van de zorgcooperatie in Bakel. Wellicht kunnen we de bekendheid en vindbaarheid van de dorpsondersteuners nog meer verbeteren. Zij krijgen nu de vragen binnen en veel wordt binnen hun netwerk opgelost. Grotere bekendheid zorgt ervoor dat er nog meer mensen geholpen zouden kunnen worden. Wilma stuurt hiervoor een flyer rond die ze zelf gemaakt hebben. Daarop staat waarvoor mensen hen kunnen benaderen. Volgende keer kijken we samen hoe we deze kunnen verbeteren. Bij de oprichting van een zorgcooperatie kan de winst wellicht gehaald worden uit de samenwerking met het bestuur van de ZCG en de afspraken die zij maken met zorgorganisaties.
Wilma stuurt de flyer rond.
7. Dorpsvisie Er is een dorpsvisie gemaakt met alle onderwerpen waarmee we aan de slag zijn gegaan. Wilma mailt deze rond en voor volgende keer staat die op de agenda.
Dorpsvisie rondmailen.
8. ..
9. Rondvraag Bij Joris is een mail binnen gekomen over een inwoner die graag een voedselbank/kringloopwinkel wil beginnen.    De belangrijkste uitkomst van de burgertop op 4 juni is voor Bakel de bereikbaarheid vanuit Gemert. Om hiermee aan de slag te gaan is al een vervolgafspraak gemaakt door enkele deelnemers.  Wilma neemt contact met hem
op.
10. Sluiting

Volgende vergadering donderdag 14 juli van 20:00 tot 21:00 uur.
Printversie (PDF) :
Notulen wonen zorg en welzijn 16-6-2016

 

Notulen en actielijst Wonen, Zorg en Welzijn 17-03-2016

Aanwezig: Johan Habraken, Joris van Loon, Liesbeth Vriens, Annemarie cremers, Wilbert van Lanen, Harry Gloudemans, Jannine Brugman en Wilma van Wuytswinkel

Afwezig:

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen
4. Stand van zaken:

wonen

Sinds maandagmiddag staat de enquete op de site. Er zijn nu 24 enquetes ingevuld. Onduidelijk is of de folder nu huis aan huis is verspreid.

Plan Neerakker: de projectontwikkelaar komt met een plan en tekeningen. Hij wil graag kleinere huizen bouwen wat zorgt voor verdichting waarmee de buurtbewoners niet blij zijn omdat dat niet volgens plan is. Het plan Neerakker is jaren geleden vastgelegd en ondertussen heeft de tijd het plan ingehaald en is er minder behoefte aan de woningen zoals oorspronkelijk gepland. De gemeente wacht met spanning de uitkomst van het woonbehoefteonderzoek af.

 

5. Stand van zaken:

Zorg coöperatie

Theo van Hal is tijdelijk afwezig maar zal binnen afzienbare tijd zijn werkzaamheden weer opstarten. Daarom wordt besloten het onderwerp zorg coöperatie te laten rusten totdat Theo hersteld is. Wilma nodigt Theo uit voor de volgende vergadering.
6. Mantelzorgmiddag Zaterdagmiddag 9 april organiseren we de mantelzorgmiddag. Van 14:00 tot 16:00 uur in het Parochiehuis. Annemarie en Wilma zijn betrokken bij de organisatie.

Voor zover is alles geregeld met de betrokken instanties.Uitnodigingen gaan binnenkort de deur uit. Gehoopt wordt op zo’n 40 deelnemers. Muziek wordt verzorgd door Com Cinco met jongeren uit Bakel.

Annemarie en Wilma
7. Dorpsvisie Er is een format voor de invulling van de dorpsvisie. Besloten wordt om daar ieder voor zich over na te denken en de volgende vergadering de input mee te brengen. Samen proberen we daar dan een visie/werkdocument voor de toekomst van te maken. In het voorjaar wordt deze dorpsvisie aan de gemeente gepresenteerd. Wilma stuurt het format rond.
8. Rondvraag Jannine wil graag een informatieavond organiseren rondom het thema: autisme Jannine gaat contact opnemen met de beide basisscholen.
9. Sluiting Volgende vergadering 21 april om 20:00 uur.

Printversie (PDF) :
Notulen wonen zorg en welzijn DSVB 17 maart 2016

Notulen en actielijst Wonen, Zorg en Welzijn 18-02-2016

Aanwezig: Joris, Johan, Anne-Marie, Liesbeth, Jannine, Harrie, Wilbert, Natasja en Wilma

Afwezig:

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening Veel positieve reacties op de openbare bijeenkomst
2. Mededelingen
3. Notulen
4. Wonen Het doorontwikkelen van plan Neerakker. De tijd heeft de plannen ingehaald en de projectontwikkelaar wil het plan anders invullen om de huizen verkocht te krijgen. De buurt is hier niet blij mee en wil graag duidelijkheid krijgen over wat er dan gebouwd gaat worden.

Een woonbehoefteonderzoek zou uit kunnen wijzen of er behoefte is aan de woningen die de projectontwikkelaar wil bouwen.

Het onderzoek is al een eind klaar. Gekeken moet worden hoe het uitgerold gaat worden. Invullen via mail en twee momenten in het Parochiehuis om mensen te helpen met invullen. Over 6 a 7 weken zou alles klaar kunnen zijn.

Wilbert
5. Zorgcooperatie n.a.v. het gesprek van Theo van Hal en Wilma met de ZCG en het verslag daarvan zijn er wat vragen over de tijdsinvestering die het gaat kosten en hoe we de mensen gaan vinden die plaats willen nemen in het bestuur. Wilma neemt contact op met Theo van Hal.
6. Mantelzorgmiddag Op zaterdag 9 april organiseren we een mantelzorgmiddag. De eerste werkbijeenkomst daarvoor zal 23 februari plaats vinden. Anne-Marie en Wilma
7. Dorpsvisie Voor onze groep moeten we een plan schrijven, de dorpsvisie. Er wordt een format gemaakt en dit punt zal elke vergadering terug komen.
8. Rondvraag Jannine brengt het idee op tafel om een kraam te huren op Bakel markt.
9. Sluiting Volgende vergadering 17 maart 20:00 uur

Printversie (PDF) :
Notulen Wonen Zorg en Welzijn DSVB 18 februari 2015

 

 

 

Notulen en actielijst (subgroep) Olleke Bolleke 14 Januari 2016

Aanwezig: Jannie Relou, Jannine Brugman, Natasja Kant%

De site van DeStemVanBakel bevindt zich nog in de opbouwfase. Als je vragen, suggesties of toevoegingen hebt, laat het ons dan weten via bestuur@destemvanbakel.nl. Ook als je je graag actief wil inzetten binnen één van de werkgroepen kun je dat via bovenstaand mail-adres aangeven.