Een krachtig geluid uit het oudste dorp van Brabant

Notulen en actiepunten Ouderen

Verslag Werkgroep Ouderen 7 oktober 2015

Aanwezig:  Jan Lambregts, Harrie Gloudemans, Marian Reijnders dorpsondersteuning, Johan Habraken en Siel Peijs beiden van DSVB, en Piet van Ansem en Joke Verberkt KBO Bakel.

Algemeen voorstel:
Om de KBO voortrekker te laten zijn in de Werkgroep ouderen van De Stem Van Bakel.
De werkgroep ouderen is so wie so al goed vertegenwoordigd in de KBO. De KBO hoeft dan niet altijd te vergaderen om te vergaderen maar zou aan kunnen sluiten bij Zorg en Welzijn indien nodig. Waar al aan de weg getimmerd wordt hoeven wij dat niet te doen.
Actie: Piet van Ansem en Joke Verberkt bespreken dit binnen bestuur KBO.

Verbinden met elkaar:
Een vraag die er ligt is vooral: waar kunnen we vrijwilligers halen/zoeken. We hebben in het dorp vrijwilligers nodig voor klussen, boodschappen doen met mensen, ziekenhuis  brengen.  Men zou al gebaat zijn met 30 vrijwilligers. (Vraag van dorpsondersteuner.)  Vele handen maken licht werk.  Ook hoeft het niet allemaal voor niets. (vlg. dorpsondersteuner)
Er wordt gedacht om verenigingen hier voor warm te maken. Hier wordt op geantwoord dat de leden vaak ook al ouder zijn.
Kunnen we mensen uit de vrijwilligers halen vanuit het kerkhofonderhoud??
Moeten we misschien een bijeenkomst houden om de mensen hiervoor warm te laten lopen?

Actie: Op 08 oktober gaan we aan de slag met: Op weg naar een dementievriendelijk dorp. E.e.a. volgt na de vergadering van de KBO.

09 oktober 2015, Joke Verberkt, notulist

Printversie Notulen 7 oktober 

Notulen en actielijst DSVB Ouderen 2 september

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet met name Piet van Ansem en Joke Verberkt (KBO) van harte welkom. Hij benadrukt dat De Stem Van Bakel verbindingen wil leggen tussen alle lagen van de Bakelse bevolking en een schakel wil vormen richting de gemeente.

2. Mededelingen
Gevraagd wordt of leden van de werkgroep er bezwaar tegen hebben als hun naam wordt genoemd op de website van De Stem Van Bakel. Dit om letterlijk gezicht te geven aan de werkgroep. Tevens dient een kartrekker benoemd te worden die namens de werkgroep zitting neemt in het dagelijks bestuur van De Stem Van Bakel.
Actie: Alle werkgroepleden denken hierover na.

Voor de vorming van de integrale dorpsvisie dienen onderwerpen uit de werkgroep te komen. Dit kan geleidelijk.
Actie: Alle werkgroepleden denken hierover na.

3. Notulen, actielijsten en ingekomen stukken
Buurtzorg is gestart met een wandelclubje. Doel is om eens per 14 dagen op donderdagmiddag rustig samen te wandelen. Het wandelclubje is gericht op senioren of mensen die buiten de boot dreigen te vallen.
Actie: Niemand. Bij interesse kan contact worden opgenomen met Dorien Vervoort en/of Jolanda Bouwmans van Buurtzorg.

4. Koppelen DSVB en ouderenorganisaties (o.a. KBO)
KBO Bakel vormt met 560 leden een representatieve vertegenwoordiging van ouderen (55+) binnen Bakel. De organisatie heeft op reguliere basis overleg met onder meer De Zonnebloem, Ad Janssen en de Dorpsondersteuners.
Geopperd wordt dat KBO Bakel, in dit overleg, feitelijk de werkgroep Ouderen zou kunnen vormen. Doel van DSVB is namelijk niet per definitie het opstarten van een nieuw overleg-orgaan, maar waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren. DSVB wil daarbij wel verbinding leggen tussen de verschillende belangen-vertegenwoordigers binnen Bakel. Bij voorkeur zou in dat geval een bestuurslid van KBO Bakel in het dagelijks bestuur van DeStemVanBakel plaatsnemen.
Actie: Indien akkoord: Piet van Ansem en/of Joke Verberkt doen navraag welk bestuurslid van KBO Bakel eventueel zitting zou willen nemen in het dagelijks bestuur van DSVB.

5. Rondvraag
Olleke Bolleke. KBO heeft behoefte aan een eigen ruimte. Dat zou Olleke Bolleke kunnen zijn. Maar dan graag samen met een andere organisatie. Bijvoorbeeld gedeeltelijk met de Fuse.
Actie: Dagelijks bestuur DSVB vraagt na: 1.) Bij gemeente wat de status is; 2.) Bij Fuse wat plannen zijn.

Marian Reijnders zou graag in een klein groepje een informatie-avond organiseren met betrekking tot ‘dementie’.
Actie: Marian Reijnders

6. Sluiting
Komende vergadering: 7 oktober 20.00 uur.

Printversie Notulen dd 2 september 2015

 

 

Notulen en actiepunten 7 juli 2015

Agenda voortaan eerder bekend maken. Notulen en actiepunten worden vanaf nu direct op de website geplaatst.

Gastspreker Anita : Oma’s pop up koken tegen eenzaamheid 

Bedacht als dagbesteding voor ouderen. Idee is dat ouderen koken. Bekeken kan dan worden voor wie er gekookt kan worden. Initiatief hoeft niet vanuit de zorg te komen kan ook vanuit de horeca komen. Gevraagd wordt aan werkgroep of dit een idee is voor Bakel.
Dorpsondersteuners geven aan dat er uit de armoedeconferentie  een initiatief is op dit moment om te gaan koken gericht op het armoedebeleid.

In Deurne is er een kookinitiatief vanuit de katholieke kerk.

Er zijn op dit moment meer initiatieven in Bakel, verstandig is om eerst te gaan kijken
Welke initiatieven er op dit moment zijn en of dat er misschien overlap in zit of dat er mogelijk geclusterd kan worden.

Momenteel ook een meisje in Bakel die dagelijks kookt, opzet is om dagelijks  via de website dagelijks Menu’s worden besteld en afgehaald.
Anita gaat Ad Janssen bellen en vragen wat er momenteel georganiseerd is en wat voor
mogelijkheden er zijn voor eventueel te clusteren.

Verder is er ook nog iemand bezig met een initiatief om te gaan koken voor mensen met beperkte financiële middelen. Zij gaat hiervoor ingrediënten gebruiken die ter beschikking
worden gesteld door andere mensen en instanties. Het idee is om de persoon uit te nodigen voor de volgende bijeenkomst (DB).

Volgende bijeenkomst vervolg op onderwerp koken voor ouderen.

Armoede en eenzaamheid in Bakel

267 ouderen die momenteel alleen een AOW uitkering. (cijfers 2013)
136 ouderen zijn eenzaam. (cijfers 2013). Actuele cijfers worden opgevraagd.

Wat kunnen we doen aan deze cijfers. Dorpsondersteuners zijn op zoek naar mogelijkheden om mensen te bereiken welke momenteel niet in beeld zijn.

Wat kan dsvb betekenen voor deze mensen en de dorpsondersteuners.
Bekijken hoe we elkaar kunnen verbinden. Belangrijk is dat alle initiatieven welke
georganiseerd worden laagdrempelig zijn.

Zorg voor elkaar : initiatief in Deurne. Website waarin vrijwilligers afspraken maken
Om ouderen te helpen. bijv. begeleiden naar ziekenhuis, samen wandelen etc.
Kijken of zij dingen regelen welke momenteel in Bakel nog niet worden geregeld.
Bijv. prikbord Bakel dorpsondersteuners.

Voorzitter zonnebloem Embert berkers uitnodigen voor volgende bijeenkomst
Evenals een huisarts. Buurtzorg heeft een potje om in ieder dorp een intitiatief te ondersteunen. Bijvoorbeeld wandelclub. Uitnodigen voor bijeenkomst zorg welzijn. Ad Janssen uitnodigen (DB).

Volgende bijeenkomst : 02-09-2015 20.00 uur

(afdrukformaat : PDF)

Notulen en actiepunten 7 juli 2015 Ouderen

 

 

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De site van DeStemVanBakel bevindt zich nog in de opbouwfase. Als je vragen, suggesties of toevoegingen hebt, laat het ons dan weten via bestuur@destemvanbakel.nl. Ook als je je graag actief wil inzetten binnen één van de werkgroepen kun je dat via bovenstaand mail-adres aangeven.