Een krachtig geluid uit het oudste dorp van Brabant

Notulen en actiepunten Ondernemen

 

Afdrukversie (PDF) :

notulen 011117

 

 

Notulen en actielijst DSVB 20-09-2017

 

 

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof,  Huub van Hout,  Wim Kuijpers,  Jolanda Manders,  Ilona Monster,

 

 

Afwezig: 

Bezoekers: Bernadette van Kempen,  Ria Willemsen

 

 

 

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2.  Welkom –>Jolanda Manders namens Zorgboog

locatiecoördinator landgoed Bakel

 

 

3. medelingen

 

– Er is nog geen invulling voor de functie van Joris van Loon binnen DSVB

– Monique de Leeuw/ Maarten de Leeuw hebben interesse voor deze werkgroep. Er wordt conctact met hen opgenomen.

 

 

 

 

Johan, Wim

4. Notulen 12-07 -N279: DSVB wordt betrokken bij invulling/uitvoering plannen rondom N279. ZLTO zoekt ook betrokkenheid. Contactpersoon van de gemeente is Nelleke Knipscheer. Vraag richting gemeente: hoe komt ontsluiting richting Bakel er uit te zien?

-Verplaatsing leegstaande bedrijfspanden vanuit kerngebied naar industrieterrein mogelijk? Gemeente kan hierin meewerken, maar provincie heeft hier ook een stem in. Nu ongeveer 7 bedrijven die wachten op locatie in Bakel.

Vraag: er zijn langdurige opties op kavels zonder investering, terwijl ondertussen een wachtlijst voor ondernemers bestaat.

-Akroconsult levert dorpsregisseur.(2 pers)

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan informeert hierover bij de wethouder.

5. speerpunt landgoed Bospark -Visie Zorgboog: Bernadette en Ria hebben gesprek gehad met Jan Overeen.

Visie Zorgboog is gepresenteerd door Michiel

-Jeroen van Triest (golfbaanmanager): Natuurpoort en golfbaan hebben samenwerking,maar Natuurpoort heeft te weinig kamers. Hotel mogelijk in bospark ? gesprek volgt met Henry Plaggen en Jan Overeen van Zorgboog.

-Geopark: wens bezoekerscentrum te openen.

.

6. speerpunt buitengebied -Tegoedbonnen (waarde €300.000) beschikbaar gesteld door de provincie tbv herindeling  buitengebied.  Rijksbouwmeester Floris Alkemade houdt zich bezig met herindeling buitengebied namens de provincie.

– rapport TNO studenten “duurzaam ondernemen Gemert/Bakel” –> deelrapport  betreft agrarische sector, momenteel ter inzage bij werkgroepleden speerpunt buitengebied.

 

7. speerpunt integrale visie kerngebied Bakel -Ondernemersvereniging: er wordt een gezamelijke bijeenkomst door de gemeente georganiseerd.

-1e fase: belangrijkste 10 locaties (van de 40 locaties) zijn benoemd waar contact mee opgenomen moet worden.

-Dorpspartij bijeenkomst kerngebied: aantal mensen van DSVB waren aanwezig.  Het betrof een inventarisatie van wensen, er werd geen concreet plan gepresenteerd.

-Akro consult is 6 september gestart en voert gesprekken met 10 partijen. Eind sept zijn gesprekken afgerond.

 

September –>de gemeente informeert hier nog over

 

 

 

 

 

 

8. communicatie, draagvlak (stamtafel DSVB) Voorstel –> stamtafel : bedoeld om communicatie en draagvlak te vergroten.

Andere opties: nieuwsbrief?/Facebook?

Johan en Siel pakken dit op met Akro consult.
9. Rondvraag -Ad Janssen informeren over DSVB

-Pastorie: geen ontwikkelingen

-Innovatiehuis de Peel: Waterschap is oa betrokken. Het wordt een netwerkorganisatie met alle gemeenten van de peel (nog niet rond)

BZW (brabants zeeuwse wergeversvereniging) heeft besloten  een kwartiermaker in te huren voor 2 dg pw. –>

inhoudelijke aanvulling op Brainpoort: food, zorg en recreatie.

10. Sluiting Volgende vergadering; woensdag 1 november, 19:00 uur.

 

Afdrukversie (PDF) :

170920 notulen

 

Notulen en actielijst DSVB d.d.12 juli 2017

 

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Michiel van Hoof,  Huub van Hout,  Wim Kuijpers, Ilona Monster,

 

 

Afwezig:  Hans van den Heuvel

Bezoekers: Bernadette van Kempen,  Ria Willemsen

 

 

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen -Joris v Loon stopt bij DSVB

-N279: er is momenteel geen volwaardige aansluiting naar Bakel gepland.

 

Johan neemt contact op met gemeente

3. notulen

12 april 2017

vastgesteld
4. verslag rondje Bakel met burgemeester van Veen, Rian Swinkels en Jeanine Rechters

 

-is positief  ervaren.

-voorstel: jaarlijks werkbezoek om goede communicatie/betrokkenheid te behouden.

5. glasvezel Er is progressie in aanleg glasvezel buitengebied.

55% deelname/cluster is vereist. Dit betreft een groter gebied dan Bakel.

6. ondernemersfonds

Gemert-bakel

2e bijeenkomst is geweest.

Plan: in september een extra bijeenkomst voor Bakel om draagvlak te vergroten.

Johan
7. industrieterrein(en) Door de gemeente is Suzanne Terburg aangesteld om knelpunten voor Gemert/Bakel in kaart te brengen. (September eerste bijeenkomst)

–>kansen vrijkomende agrarische bedrijven? (VAB)

Johan geeft datum door aan werkgroepleden

 

 

 

 

.

8. speerpunt Landgoed bospark Visie Zorgboog wordt afgestemd met de gemeente en gecommuniceerd met DSVB.

Bernadette en Ria hebben 24 juli een afspraak met Marion vd Akker ivm afstemming geopark.

9. speerpunt  buitengebied -Project duurzaam ondernemen Gemert/Bakel (TU Eindhoven): gemeente heeft onderzoeksresultaten beschikbaar gesteld voor DSVB

-Gerard Daandels (betrokkenheid bij verlevendiging/herindeling Peel) en Antoinette Knoet (provinciale staten) houden zich o.a. bezig met herbestemmingen in het buitengebied. Voorstel deze mensen te benaderen voor informatief onderhoud.

 

 

 

 

 

Werkgroep buitengebied

10. speerpunt integrale visie kerngebied Bakel -Keuze dorpsregisseur is afgerond. Er is een stappenplan gerformuleerd welk periodiek geëvalueerd wordt door gemeente en DSVB. College is geinformeerd en akkoord. Gemeente is opdrachtgever mbt dorpsregisseur.

-Er is in September een afspraak gepland met Marja v Wolferen van Contact Goed Wonen. Er zijn enkele gegadigden voor de pastorie. Optie is geopperd om het perceel te splitsen (tuin/pastorie). DSVB heeft gevraagd tijdig geïnformeerd te worden over ontwikkelingen.

11. rondvraag -Innovatiehuis de Peel (virtueel) is in aanbouw. Betrokkenheid DSVB? Voorstel ontwikkelingen actief te volgen.

-Zorgboogterrein: :tijdelijke huisvesting Nieuwenhof  volgt ivm verbouwing van de Nieuwenhof.

-Herendiner de Peel 2017: er zijn nog kaarten beschikbaar

Johan
12 . sluiting Volgende vergadering:

woensdag: 20 september 19:00uur.

 

 

Afdrukversie (PDF) :

170712 notulen

 

Notulen en actielijst DSVB d.d. 12 april 2017

 

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof,  Huub van Hout,  Ilona Monster,

 

 

Afwezig:  Wim Kuijpers,

Bezoekers: Bernadette van Kempen,  Ria Willemsen

 

 

 

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen

Rondje Bakel (bestuur DSVB met B&W 22-06-17)

Aandachtsgebieden worden bezocht samen met burgemeester (m.b.t. kennismaking)

Interne procesbegeleider wodt Rian Swinkels. Budget voor dorps regisseur is nog niet vastgesteld.

3. Notulen

08-03-2017

Gesprek met parochie: pastorie wordt verkocht (eigendom van bisdom).

Kerk wordt opengesteld voor bepaalde activiteiten  ( iom bisdom), waarvoor behalve collecte geen andere kosten in rekening worden gebracht.

4. speerpunt landgoed Bospark Golfbaan, Nederheide, geopark, Aarlese visvijver, Waterschap : kwartiermaker wordt aangesteld ivm overkoepelende samenwerking.Plan van aanpak volgt.

Peelrandbreuk openleggen: tegenwoordig mogelijk mbv nieuwe technieken.

 

5. speerpunt buitengebied Diepe geothermie voor buitengebied voorlopig nog niet aan de orde. Aandacht richten op energie uit biomassa.

Studenten TU Eindhoven: project duurzaam ondernemen in Gemert-Bakel: rapportages worden gevolgd.

Jonge ondernemers in buitengebied à aandacht houden voor vestigingskosten (investeringskosten bij duurzaam ondernemen).

6. speerpunt integrale visie kerngebied Bakel Aandachtspunt kerngebied: kerngebied bevat niet alleen voormalig C1000 pand, maar 40 locaties!.

Alle speerpunten hebben inzicht verkregen –> hoe verbinden we vraag en aanbod. Gesprekken zijn gaande met gemeente.

7. ontwikkeling industrieterrein(en) Bedrijventerrrein is vol maar er is  nog vraag naar vestigingen.

In kaart brengen welke van de 40 locaties in kerngebied in aanmerking komen voor woningbouw en welke bedrijfsmatige bestemming kunnen hebben.

8. Rondvraag -Stand van zaken ondernersfonds?–> Externe adviseur inventariseert of er voldoende animo is. (1e bijeenkomst in mei ). Cofinanciering moet in orde zijn.

-Kerkplein: nog geen concrete plannen voor invulling.

9. Sluiting Volgende vergadering: 17 mei 19:00 u

 

Afdrukversie (PDF) :

170412 notulen

 

 

 

Notulen en actielijst DSVB d.d. 08 maart 2017

 

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Huub van Hout, Wim Kuijpers, Ilona Monster,

 

Afwezig: Michiel van Hoof, Wim Kuijpers

Bezoekers: Janine Brugman, Bernadette van Kempen,  Ria Willemsen

 

 

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen -Dorpsmakelaar is akkoord, moet door de Raad nog  goedgekeurd worden. Voorstel van de gemeente is aanstellen van interne procesbegeleider en externe procesbegeleider à welk profiel?  Profiel is moeilijk vast te stellen omdat dit per situatie/vraag erg verschillend kan zijn.

Tijdspad aanstelling interne- en externe procesbegeleider?

-Innovatiehuis Brabantse Peel: samenwerkingsverband van diverse gemeenten die als “aanjaag-funtie” voor bedrijven werkt. Jolanda v Rooy  (beleidsmedewerker) is hier medwerker van.

Wat kan Innovatiehuis Brabantse Peel  van ons verwachten?

 

 

3. Notulen

25-01-2017

Vastgesteld.
4.Verslag gesprek met Zorgboog 7-2-2017 Na de zomer zal er meer duidelijk zijn, dan ook terugkoppeling DSVB. Johan, Michiel, Jan
5. Aktielijst DSVB Actielijst wordt mbt ondernemen door Johan bewaakt en met bestuur doorgenomen. Johan
6. Speerpunt Landgoed Bospark (Michiel, Ria en Bernadette) Geen bijeenkomst.
7. Speerpunt buitengebied (Hans, Huub en Ilona) Aandachtspunten:

-Verplaatsing van  kerngebied naar buitengebied mogelijk?  Mogelijkheden voor jonge ondernemers?

-Aandacht voor stoppende agrariërs à slopen stallen zonder dat de rechten verloren gaan.

-aandacht voor energie (innovatie) en buitengebied.

-Wie is ambtelijk betrokken bij pilot in Elsendorp?

 

 

 

 

 

 

Wim,Hans, Huub, Ilona

 

Huub

8.  Speerpunt integrale visie kerngebied Bakel (Michiel, Jan en Johan) Geen nieuwe punten.

Inventarisatie is gedaan, enkele mensen zijn aangesproken  Wachten op dorpsmakelaar

9. Rondvraag -voorstel: van alle locale politieke partijen raadsleden uit Bakel uitnodigen om visie van DSVB  te bespreken.

– bestemmingsmogelijkheden pastorie? Informatie kan ingewonnen worden bij parochiebestuur/bisdom.

10. Sluiting

 

Volgende vergadering:12 april 19:00 uur.

Afdrukversie (PDF) :

170308 Notulen

Notulen en actielijst DSVB d,d, 25 jan 2017

 

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Huub van Hout, Wim Kuijpers, Ilona Monster,

 

Afwezig: Floor Swinkels

Bezoekers: Bernadette van Kempen, Joris van Loon,  Ria Willemsen

 

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen -Floor Swinkels wil als achterwacht functioneren, niet als vaste deelnemer van de werkgroep.

-website wordt op korte termijn vernieuwd

-N279: presentatie Arcadis àJoris, Johan en Huub aanwezig. Geen nieuws. Aangemeld voor nieuwsbrief + worden op de hoogte van gesprekken gehouden.

Vraag: standpunt innemen namens werkgroep ondernemen van DSVB? àkeuze voor optie die de meeste economische dynamiek stimuleert.

-ondernemersfonds: gesprek Johan/gemeente àstreven van de gemeente is om  per 1-1-18 een ondernemersfonds te starten voor de gehele gemeente.

3. Notulen

09-11-2016

Punt 5 :Bidboek  de Peelà is een alinea ipv heel document.
4. Verslag gesprek Janine Rechters mbt oplegger Dorpsvsie

 

Janine Rechters gaat dorpsvisie ambtelijk vertalen naar uitvoerend document voor de gemeente (randvoorwaarden,middelen)

16 feb volgt nieuw gesprek.

 

Actielijst (concept) : Johan checkt of dit klopt met Dorpsvisie
5. Aktielijst DSVB

 

Actielijst (concept) : Johan checkt of dit klopt met Dorpsvisie
6. Speerpunt Landgoed / Bospark (gesprek Zorgboog 7-2-2017)

 

Zorgboog is bezig met voorbereiding visie op eigen terrein.

Er moet eerst bestuurlijk draagvlak komen voordat nieuwe ideëen bekeken worden. Hierna kan DSVB aansluiten op visie. Tijdspad: zomer 2018.

7-2 gesprek: om op de hoogte te blijven wat er speelt mbt zorg.

Op de hoogte blijven en in netwerk blijven van de Zorgboog + DSVB op de hoogte houden.

Jan, Johan, Ria,  namens DSVB

7. Speerpunt buitengebied

 

Geen bijeenkomst gehad.

Bestemmingsplan, structuurvisie is nog niet helder. Aandacht voor Bakel energieneutraal (voorbeeldfunctie.)

Bijeenkomst voor de volgende vergadering inplannen om aandeel DSVB in kaart te kunnen brengen.
8. Speerpunt integrale visie kerngebied Bakel

 

Michiel, Jan en Johan hebben als eerste aanzet een document geschreven “actieplan Dorpskern Bakel”. Bedrijfslocaties en openbare ruimten zijn onder de loep genomen àmogelijkheden om bedrijfruimten om te zetten naar woonbestemming en de bedrijfsbestemming verplaatsen.? Ruimten moglijk te optimaliseren? Contact leggen om te informeren naar ambities, ideeen, mogelijkheden + contact leggen bij gemeente. DSVB maakt programma van wensen, dorpsarchitect werkt dit uit.

 

Opmerkingen:

-deelname vanuit bewoners/DSVB ivm ander perspectief

-allebei de scholen meenemen + sporthal

-Industrieterreinàalle kavels zijn weg.

 

 

 

uitvoeren
9. Rondvraag Johan: werkgroep wonen,zorg en welzijn heeft onderzoek gedaan naar wensen. Gesprek  met goed wonen volgt hierover.
10. Sluiting

Volgende vergadering

8 maart 2017 19:00 uur

Afdrukversie (PDF) :
170125 notulen ondernemen

 

 

 

Notulen en actielijst DSVB  09 november 2016

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Huub van Hout, Wim Kuijpers ,Ilona Monster

Afwezig: Floor Swinkels

Bezoekers: : Bernadette van Kempen, Ria Willemsen

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen -Bijeenkomst 08/11 met Ido Cranen : dorpsvisie is goed ontvangen. Er zijn momenteel nog geen toezeggingen m.b.t. het budget. Dorpsvisie wordt overgedragen aan  Miranda de Ruiter  en Janine Rechters.

22/11 volgt gesprek met het college om het een en ander toe te lichten + ter voorbereiding van het budget. Streven is budget voor 2017.

3. Notulen

12-10-16

vastgesteld
4. Verslag presentatie dorpsvisie 25-10-2016, wat nemen we mee vanuit ondernemen voor bijeenkomst DSVB-bestuur met college B&W  GB 22-11-2016. Zie mededelingen
5.Beleidsdocumenten, mail Michiel van Hoof; hoe / wat mee te doen Bidboek de Peel (“de Peel maakt het in Brainpoort”), is inspiratiedocument voor Zorgboogterrein (pilotfunctie voor Zorgboogterrein?) Michiel heeft naar aanleiding hiervan een document geschreven en de gemeente aangeboden. Michiel zal 22/11 bij het gesprek met het college aanwezig zijn. Documenten worden via we-transfer doorgestuurd.
6. Speerpunt Landgoed / Bospark.. Fase1: conclusie geen woningbouw./projectontwikelaar is afgesloten. Volgende fase: wat wordt de toekomst van zorgboogterrein à besluitvorming  waarschijnlijk volgend jaar. Er volgen nu gesprekken met mensen van Brainpoort, provincie, gemeente, DSVB, ….om mogelijkheden af te stemmen /besluitvorming te activeren.
7. speerpunt buitengebied Globale inventarisatie van agrarische ondernemers in het buitengebied heeft plaatsgevonden. Rol van DSVB wordt bepaald àwat kan DSVB betekenen voor ondernemers in het buitengebied?
8. Speerpunt integrale visie kerngebied Bakel. Ondernemersfonds is vertrekpunt. Voorstel van de gemeente is dit te regelen voor heel Gemert-Bakel. Er is aangeraden contact op te nemen met andere ondernersfondsen in de regio. Gemeente gaat dit niet faciliteren.

Inventarisatie is gemaakt van alle bedrijven in kerngebied + bestemming over aantal Jaren. Dorpsmakelaar zou verkennende gesprekken over bestemmingen kunnen voeren. Profielschets dorpsmakelaar opstellen?

9. Rondvraag
10. Sluiting Volgende vergadering 30 november 18:30 uur

Afdrukversie (PDF) :
notulen-ondernemen-16-11-2016

Notulen en actielijst DSVB 12 oktober 2016

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Ilona Monster, Floor Swinkels

Afwezig: Wim Kuijpers, Huub van Hout

Bezoekers: Ria Willemsen, Bernadette van Kempen

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening Welkom Floor Swinkels
2. Mededelingen -25-10-2016: openbare bijeenkomst in het Parochiehuis ivm herhaling presentatie  van de dorpsvisie “Natuurlijk Bakel”, zoals gepresenteerd  bij de raadscommisie  Economie en Sport, .d.d 14-09-16.

Tijd: 20:00 uur.

3. Notulen

14-09-2016

vastgesteld
4. Gesprek verslag Zorgboog Aanwezig: Petra de Regt (directeur wonen en welzijn van De Zorgboog), Jan Roelofs (ORO), Wim, Jan, Ria, Johan en Huub.

Trend = zorg over het dorp/regio te verplaatsen, maar Zorgboog zal zeker ook op (eigen) terrein blijven. Er zullen in de toekomst minder fulltime banen in Bakel zelf zijn, maar op regionaal niveau zal het aantal fulltime banen niet afnemen. Zorg blijft in Bakel, er is sprake van financieel – , organisatorisch  – en maatschappelijk belang.

Momenteel is er  geen financiële druk bij de Zorgboog  om terrein te ontwikkelen.

Vraag: heeft de werkgroep ideeën voor het terrein?

Project “Peel duurzaam gezond” (samenwerking van ORO, Savant, Elkerliek e.a.) heeft nog geen fysieke locatie. Aandacht hiervoor bij Zorgboogterrein!

Vervolg gesprek gepland 18 januari 2017, 09:30 uur. Helmond Paterslaan 42.

 “Slimmer Leven 2020” à raakvlakken?  Floor checkt dit bij Peter Portheine  van “Slimmer leven”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 januari: dezelfde setting van de werkgroep aanwezig zijn.

 

 

 

5. .uitvoeringsplan werkgroep ondernemen Speerpunten: Ondernemersfonds,/integrale visie kerngebied Bakel/landgoed/buitengebied (inclusief industrieterrein).

De werkgroep besluit leden op te spltsen per speerpunt om de onderwerpen goed uit te kunnen werken.

 

Ondernemersfonds:

Johan heeft bij gemeente gesprek gehad mbt ondernemersfonds. (Jolanda v Rooy en Wiel Verhagen). Wordt geregeld via gemeente (m.b.t. belastingen). Dit wordt tzt doorgezet naar een contactpersoon voor Bakel.

Ondernemersfonds moet onder de aandacht komen in Bakel, er moet een basis gelegd worden (wie nemen deel aan ondernemersfonds).

 

 

Integrale visie kenrgebied:

Onderverdeling in A-B-C locaties.

 

Landgoed

 

 

 

 

 

Buitengebied

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentebeleid hiermomtrent afwachten.

Johan: plan van aanpak voor DSVB opstellen.

 

Leden speerpunt ondernemersfonds: Wim, Johan en Floor

 

 

 

 

Leden speerpunt integrale visie kerngebied: Michiel/ johan/Jan.

 

Leden speerpunt Landgoed: Michiel, ondersteund door leden van de werkgroep Bospark Bakel: Bernadette van Kempen en Ria Willemsen.

 

Leden werkgroep buitengebied:

Hans, Huub en Ilona.

 

Ieder kijkt naar actiepunten die opgepakt kunnen worden bij het desbetreffende speerpunt.

 

 

6. Inventarisatie borden-à voorbeeld: sommige borden zijn éénzijdig, niet vanuit beide rijrichtingen te zien. Johan/Michiel; gegevens verzamelen en doorspelen aan de gemeente.
7.rondvraag -Voetpad Boerenbond naar Jumbo is er niet.

 

-Agendapunt 2: presentatie 25 oktober: vooraf uitleg van het  proces om tot visie te komen. Voorstel iedere werkgroep zelf presenteren?

-Gemerts krantje: BMR (Bakel/Milheeze/de Rips) is opgezet door wie? à is actie van ondernemersverening én DSVB.

-krantenartikelen waarbij CDA ideeën oppert (MFA) neemt DSVB mee?

 

-Er is de wens om een educatief centrum op het landgoed op te zetten samen met het IVN.

Jan geeft dit door aan Theo Schriks.

Johan neemt dit mee

 

 

Johan: Logo DSVB hierbij promoten

 

Valt onder integrale visie à aandacht voor leden van de werkgroep.

Aandacht bij speerpunt integrale visie.

7.. Sluiting Volgende vergadering: woensdag 9 november 19:00 uur.

Afdrukversie (PDF) :
notulen-ondernemen-12-10-2016

 

Notulen en actielijst DSVB 14-09-2016

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Ilona Monster

Afwezig:Huub van Hout, Wim Kuijpers

Bezoekers: Harrie Gloudemans, Ria Willemsen

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening Verkorte vergadering ivm presentatie dorpsvisie “Natuurlijk Bakel“ bij de raadcommissie Economie & sport in het gemeentehuis
2. Mededelingen
3. Notulen er is contact geweest met Floor Swinkels,

( Brainport development, afdeling strategie) àzij denkt na over aansluiting

 

Notulen vastgesteld

 

4. .. Ervoor zorgen dat stappen daadwerkelijk gezet worden. Ontwikelingen regionaal volgen + lokaal stappen zetten die passen in een groter, regionaal plan.
5. ..
6. ..
7. ..
8. ..
9. Rondvraag
10. Sluiting

Afdrukversie (PDF) :
notulen-ondernemen-14-09-2016

 

Notulen en actielijst DSVB   06 juli 2016
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Huub van Hout , Wim Kuijpers, Ilona Monster
Bezoekers: : Bernadette van Kempen, Ria Willemsen.
Afwezig:-

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen -dorpsvisie: goed uitvoeringsprogramma is hierbij belangrijk. Visie van de werkgroep ondernemen  is goed inpasbaar in onderdeel economie van de dorpsvisie.
3. Notulen 16 juni 2016
-Besluitvorming mbt “Lange omleiding” kan nog ongeveer 1 jaar duren (provincie buigt zich er weer over).
4. Voortgang gesprekken mbt living lab zorgboogterrein
-Gesprek  Jan Roelofs (ORO) met  Wim, Johan, Michiel en Jan. Ontwikkeling = zorgcampus in Helmond. Betrokkenen zijn oa. Zorgboog, Fontys, Elkerliek, GGZ, Savant, Lev groep… Mogelijk liggen er economsche  kansen voor Bakel. Tzt nagaan wat randvoorwaarden zijn.
-Gesprek Peter Portheine (Brainport, betrokken bij “Slimmer leven 2020” ) met Wim, Johan en Michiel.  Bart Janssen (subsidiehuis/projectleider) werd bij het gesprek betrokken vanwege kennis en betrokkenheid op dit gebied  in de regio.  Gesprekspunten: welke plannen heeft de Zorgboog zelf? Welke positie in Peel- samenwerking en “Peel duurzaam gezond”?   Niet wachten op Zorgboog maar zelf  plannen maken. Hierbij niet alleen op Bakel richten, maar ook  op  de omgeving. Aandachtspunten zijn Agrifood en vrijetijdseconomie. Er vinden  grote wijzingen plaats in de zorg. Waar zit binnen Bakel de trekkracht binnen dit gebied? Vertrek hierbij vanuit het sociaal maatschappelijke. Floor Swinkels werkt bij Brainpoort en woont in Bakel. Wellicht kan zij als contactpersoon  fungeren mbt Bakel/Brainport. .
-Zorgsector is enorm in beweging, Zorgboog neemt daarom de tijd om  op een organische manier de transformatie van het Zorgboogterrein vorm te geven. Er wordt vooralsnog geen projectontwikkelaar betrokken, maar er worden op breed terrein gesprekken gevoerd en ideeen opgedaan.
-Aandacht voor Peelrandbreuk? Vooralsnog niet, maar is bij DSVB onder de aandacht.  Voorstel is de ontwikkeling van een educatiecentrum.
Afspraak met Jan Roelofs om verdere ontwikkelingen te bespreken (termijn = binnen 3 maanden, actie Wim)
contact met Bart Jansssen (actie Wim)
benaderen Floor Swinkels (actie Johan)
Ria Willemsen besteedt hier binnen de werkgroep aandacht aan.

5. Uitvoeringsplannen en budgettering
-Bestemmingsplan buitengebied komt ter inzage in dec. 2016.  Hoe wordt er omgegaan met vrijkomen agrarische bedrijven?  DSVB moet hierop inspringen, niet wachten op presentatie bestemmingsplan maar nu al ideëen aandragen.  Gea in gedachten  houden m.b.t. de mogelijkheden bij bovengenoemde ontwikkelingen
-budgettering: rekening houden met financiering voor onderhoud van projecten en niet alleen voor het opstarten van de projecten. Waar ligt prioriteitlijkt centrumfunctie te zijn. Wat/wie is/zijn hiervoor nodig, en kan hier al een kostenberaming bij gemaakt worden? Bij voorkeur  een concreet plan van aanpak aanleveren bij de gemeente, met evt.  een voorlopige begroting. Hierbij niet alleen richten op economische functie, maar ook op sociaal maatschappelijke functie (leefbaarheid).  Ondernemersfonds is van groot belang voor het centrum (voorbeeld Helmond). Hierbij goed de verwachtingen t.a.v. het oprichten van een  Ondernemersfonds  in kaart brengen. Dit geldt ook voor het aantrekken van specialisten m.b.t. herinrichting centrum wat wordt verwacht van het aantrekken van deze specialisten.. Het document visie van  onze werkgroep is waarschijnlijk te uitgebreid  om als bijlage aan  de dorpsvisie toe te voegen. Voorkeur voor invlechting van het document in de dorpsvisie (samenvatting?)
VAB beleid wordt opgevraagd bij gemeente. (actie Johan)
welke externe mensen/bedrijven houden zich bezig met herinrichting (actie Wim, Michiel)
Actie Michiel.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Volgende vergadering: woensdag 14 september 19:00 uur
Afdrukversie (PDF) :
notulen ondernemen 6-7-2016

 

Notulen en actielijst DSVB 15 juni 2016

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Joris van Loon,  Ilona Monster.
Bezoekers: Bernadette van Kempen, Ria Willemsen.
Afwezig: Huub van Hout ,Michiel van Hoof , Wim Kuijpers

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen 18 juni komt het bestuur van DSVB bij elkaar om de visie van DSVB vorm te geven. Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van DSVB, Roël Hoppezak en Ido Cranen (gemeente) m.b.t. de visie van DSVB en o.a.de begrotingsmogelijkheden  van de gemeente.
3. Notulen  11 mei 2016
-Standpunt DSVB m.b.t. lange omleiding: het bestuur wacht op conclusies uit nieuw onderzoek MER.
-Jan van Ganzewinkel heeft mbt festiviteiten kazerne melding gedaan bij 1 vereniging. -Joris van Loon: zonnepanelen bij “de Zuth”: gesprekken lopen nog.
4.  Voortgang living lab zorgboogterrein
-Er is een gesprek geweest met Jan Roelofs, directievoorzitter  ORO , Wim Kuijpers, Johan Habraken en Jan van Ganzewinkel. ORO richt zich momenteel op ontwikkeling van “langdurige zorg campus” in Helmond. Hierbij richt men zich met name op “cure”  hoe worden cliënten gelukkiger ipv aandacht vooral gericht op  “care”. Vanuit Bakel zouden initiatieven gefaciliteerd kunnen worden die hierop aansluiten, bv verenigingen.  -Volgende week gesprek met Peter Portheine van Brainport , betrokken bij “Slimmer leven 2020”.
-August Mertens (voorheen interim directeur bij diverse zorginstellingen) heeft toegezegd na te denken over  mogelijkheden living lab en zorgboogterrein.
-Michiel van Hoof is betrokken bij vastgoedbeleid van zorgboogterrein.
Johan, Jan, Wim, Michiel.

5.  Visie Natuurlijk Bakel !
Siel Peijs schrijft momenteel conceptvisie DSVB, na overleg met Ido Cranen en Roel Hoppezak. Zaterdag 18 juni bespreking met bestuur. Het document “natuurlijk bakel!” van onze werkgroep wordt als bijlage voor de visie aangeleverd.
6. Uitvoeringsplannen + Budgetten
Michiel heeft  een budgetberekening  gemaakt in het document “natuurlijk Bakel!”. Het is belangrijk deze budgetberekening bij de gemeente aan te leveren. Aan Siel wordt gevraagd deze berekening bij de visie te voegen.
Johan en Jan maken samenvatting/speerpunten van het document “natuulijk Bakel!” t.b.v. de visie.
9. Rondvraag
-Joris: dorpsraden zijn door de gemeente aangeschreven m.b.t. een bijeenkomst over bestemmingsplan buitengebied en beeld- en kwaliteitsplan. Datum 20 juli, locatie nog onbekend.
-Bernadette:hebben jullie gestemd op:  “peeltrofee 2016”/renovatie TBC huisje? Bakel is nu naar de 3e plaats gezakt.
-Johan: er wordt gevraagd wat  ons standpunt is mbt  start geitenhouderij op de muizenhol?
Joris: DSVB neemt hier geen standpunt over in. Ook niet over andere kwesties die met bestemmingsplan etc te maken hebben.
10. Sluiting
Volgende vergadering: woensdag 6 juli.19;00
Afdrukversie (PDF) :
Notulen ondernemen 15-6-2016

 

Notulen en actielijst DSVB 11 mei 2016

 

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof,  , Ilona Monster

Afwezig:  Wim Kuijpers, Huub van Hout

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen Johan:

-Weekblad “de Korhoen” stopt. DSVB heeft nog overleg over evt overname/doorstart in samenwerking met DSVB/Bakel Leeft.

-In Elsendorp loopt een proef vanuit de provincie  mbt invulling buitengebied. Verdere informatie hierover volgt.

-Onderzoek zonnepanelen bij “de Zut”: informatie volgt.

-woonbehoefteonderzoek wordt 18 mei gepresenteerd tijdens bijeenkomst “De Peel maakt het in Brainpoort”, Deze bijeenkomst vindt plaats op Nederheide en is georganiseerd oa door de gemeente.

3. Notulen 23-03-16 – standpunt DSVB mbt lange omleiding Bakel? àNiet duidelijk of standpunt is of wordt ingenomen.

-Bewegwijzering industrieterrein? Er is nog geen contact met Jolanda v Rooij  geweest.

-Glasvezel: mogelijkheden zijn nu duidelijk. In sept volgt een nieuw (mogelijk goedkoper)  initiatief vanuit de gemeente + bedrijfsleven.

-Kazerne/ banenpool: Johan heeft contact gehad met de “commandant personeelsdienst”. Het blijkt dat  personele bezetting vanuit een centraal punt in Utrecht  geregeld wordt voor defensie.

In 2017 bestaat de militaire basis 100 jaar. Er zullden dan festiviteiten zijn. Dit biedt mogelijkheden voor het verenigingsleven.

Johan vraagt dit na bij bestuur

 

 

Michiel neemt contact op.

 

 

 

 

 

 

Johan neemt opnieuw contact op met de “commandant personeelsdienst” ivm mogelijkheden banenpool technisch personeel

 

Jan van Ganzewinkel zal enkele verenigingen informeren.

4. Natuurlijk Bakel + budgettering Het is nodig nu concrete plannen te presenteren met contactpersonen/projectleiders en budgettering. Draagvlak bij alle betrokkenen krijgen. Zie verder agendapunt 6.
5. Living Lab Zie agendapunt 6.
6. Visie DSVB Living Lab is volgens ons idee de kapstok waar de visie van DSVB aan opgehangen zou moeten worden. Bakel als één groot experimenteergebied op onderzoeksgebied/techniek/zorg/…. (Definitie Living Lab: een innovatief samenwerkingsplatform dat gericht is op maatschappelijke waardecreatie.)

Alle werkgroepen van DSVB zouden hierop kunnen inhaken.

Michiel verzorgt nadere uitwerking Living Lab/Natuurlijk Bakel, stuurt dit rond en een ieder vult aan waar nodig. (uiterlijk 15 mei)
7. Rondvraag Door Johan en Jan zijn enkele mensen benaderd inhet kader van Living Lab à dit was voornamelijk op zorg georiënteerd. Living Lab moet echter veel breeder gezien worden. Wachten de   reactive van de benaderde  personen nog af.
8. Sluiting Volgende vergadering: woensdag 15 juni: 19:00 uur.

Afdrukversie (PDF) :
notulen dsvb ondernemen 11-5-2016

 

 

Notulen en actielijst DSVB 23 maart 2016

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Huub van Hout, Joris van Loon, Ilona Monster, Wim Kuijpers

Afwezig:

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen – Johan: enquete van werkgroep “wonen, zorg welzijn” draait nu.
3. Notulen 15-02-16 Lange omleiding Bakel: in maart neemt dagelijks bestuur van DSVB een  standpunt in,  nadat er nog aanvullend onderzoek is gedaan.
4. document gemeente Jolanda van Rooy Johan: Jolanda heeft vandaag nog ontbrekende bijlagen toegestuurd (nog niet bestudeerd.). Kernbegrippen eerder gestuurde document: Agrifood, “ Living lab”, mobiliteit, Brainpoort.

 

Ieder van ons zoekt  uit in hoeverre term “Living lab” toepasbaar in Bakel kan zijn. Jan informeert hiervoor o.a. bij de huisartsenpraktijk

Ook  mogelijkheden mbt   Agrifood.en Bakel worden uitgezocht.

5. deelvisie ondernemen Stempel “natuurlijk Bakel” is een breder begrip dan “Vrije heerlijkheid streekproducten” (niet alleen gekoppeld aan voeding). Deze twee merken kunnen naast elkaar bestaan, het eerste merk is uitsluitend op Bakel van toepassing. Jan, Michiel en Wim werken deelvisie verder uit.
6.visie DSVB Deelvisie van werkgroep ondernemen is inpasbaar in document visie DSVB Jan, Michiel en Wim  voegen deelvisie ondernemen in.
7.aktielijst Michiel: bewegwijzering bedrijventerrein moet opgepakt worden.

 

-glasvezel: mogelijkheden voldoende gecommuniceerd via OVB en gemeente?

Michiel neemt contact op met Jolanda v Rooy (contactpersoon)

 

-binnen 2 weken staat informtie betreffende glasvezel op de website van DSVB: werkgroep ondernemen.

8. ..
9. Rondvraag -Jan: kazernebezoek., hoe verder met banenpool? -Johan en Jan leggen contact met kazerne over dit onderwerp.
10. Sluiting Volgende vergadering: 4 mei 19:00 uur

Afdrukversie (PDF) :
Notulen ondernemen 23-03-2016

 

Notulen en actielijst, werkgroep ondernemen 15-02-2016

 

Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Huub van Hout, Ilona Monster

Afwezig: Wim Kuypers, Joris van Loon

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Welkom Hans van den Heuvel. Hans komt o.a. de agrarische sector vertegenwoordigen binnen de werkgroep.
3. Mededelingen
4. Notulen Centrum: 

Michiel en Johan zijn als afvaardiging van DSVB in gesprek  geweest met Roël Hoppezak mbt toekomst  van het  centrum. Roël Hoppezak geeft aan dat Huub van Hoof bereid is mee te denken over invulling van het centrum.

Glasvezel:

Jolanda v Rooy sluit aan bij OVB om de mogelijkheden toe te lichten. Bedrijven worden waarschijnlijk tzt ook rechtstreeks via de gemeente benaderd.

5.omleiding Dierdonk Aranka Ouwehand en Monique van Lierop van de werkgroep “Lange omleiding Bakel, Nee!” hebben hun standpunt tijdens de vergadering toegelicht. Deze werkgroep is voorstander van goede bereikbaarheid naar Bakel via verbreding bestaande weg om Dierdonk. Standpunten tegen lange omleiding Bakel:

-geluidsoverlast voor Bakel,

-het gaat ten koste van recreatiegebied

-hogere kosten aanleg nieuwe weg tov verbreding bestaande weg om Dierdonk

– voordeel voor Bakel van lange omleiding is nihiel (afslag naar Bakel)  Het plan moet deze zomer gereed zijn.

Verwachting  werkgroep “Lange omleiding Bakel, Nee!” ten aanzien van DSVB: indien mogelijk aansluiting.

 

Er is door DSVB nog geen standpunt ingenomen. De werkgroep  is benieuwd naar de vervolgstappen van de provincie mbt uiteindelijke besluitvorming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan neemt dit mee naar het bestuur.(wat zijn de vervolgstappen van de provincie?)

6. evaluatie 19-01-16 Positief ervaren. Presentaties waren zeer divers.
7. deelvisie ondernemen Er is veel onderling verband. (centrum, ondernemers, huisvesting, jeugd in Bakel houden …)

Stappenplan ondernemen:

Stap 1: Wat is het beleid van gemeente, provincie en het rijk?

Stap 2 : wat betekent dat voor Bakel?

Stap 3: acties korte termijn, visie middenlang termijn en lange termijn vaststellen

 Johan vraagt bestemmingsplan van het centrum  en  beleidsplannen van Bakel op en stuurt deze door.

Allen: voor de volgende vergadering deze stukken bekijken ivm concreter maken van de visie.

8. visie concreet
9. Rondvraag Ilona: uitslag enquete ondernemers: onduidelijk waar deze staat op de website. Johan vraagt bij Siel om dit bij “ondernemen” onder te brengen.
10. Volgende vergadering:

woensdag 23 maart, 19:00 uur

Afdrukversie (PDF) :
160215 Notulen

Notulen en actielijst ondernemen 11-01-2016

 

Aanwezig: Johan Habraken, Michiel van hoof, jan v ganzewinkel, ilona monster, huub van houten Joris van Loon

Afwezig: Siel Peijs, Wim Kuijpers

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen Volgende bijeenkomst zal hans vd heuvel (als vernieuwende agrarier) aanschuiven.Wim Kuijpers heeft aangegeven de invulling centrum op dit moment een grote prioriteit willen geven.Gemeente geeft aan dat ze op korte termijn met dsvb gedachten wil gaan wisselen mbt visie.Met dorpspartij (T Coopmans) naar aanleiding artikel is gesprek geweest. Besproken is welke stappen dsvb op dit moment neemt.

 

Glasvezel buitengebied/industrieterrein : vanuit gemeente is wethouder hoppezak aan het kijken wat hij regionaal hiervoor kan betekenen.

 

 

Afspraak roel hoppezak met dhr h v hoof staat op korte termijn gepland. Na dit gesprek zullen we met roel hoppezak aan tafel gaan.

 

 

 

 

Wij als dsvb willen graag zien onder wat voor voorwaarden glasvezel eventueel mogelijk is op bedrijventerrein en buitengebied.

Johan bespreekt dit met Jolanda van Rooij, zodat wij dit uiteindelijk in kaart kunnen brengen.

Huub spreekt Robert wessels aan (secretaris zlto) om mogelijkheden te bespreken.

 

 

3. Notulen
4. Aanzet deelvisie michiel v hoof Michiel en Ilona hebben een eerste aanzet gegeven. Visie van zlto 2010-2020 sluit hier grotendeels op aan vinden we gezamenlijk. Ondernemers zijn op zoek naar een soort van ondernemersfonds. Collectief fonds van waaruit nieuwere initiatieven kunnen worden opgezet.Verhaal van Michiel is al voor 95% de gewenste ondernemersvisie. Hierin zitten alle aspecten benoemd welke we benoemd willen hebben.  

 

 

 

 

Michiel gaat proberen om zijn kladversie in te korten. Mede door de benoemde speerpunten te gaan visualiseren.

 

 

 

 

 

 

5. vervolgstappen Uitkomst enquête samenvatten en zsm op site zetten. Actie J v GanzewinkelWebsite actueler houden. Actie bestuur. Artikelen welke vanuit werkgroep worden aangeleverd kunnen direct op site geplaatst worden.
6. presentatie 19-1 Michiel gaat zijn verhaal inkorten naar ca 3 sheets en middels visualisatie presenteren de 19e.
7. rondvraag Ilona : 19e als werkgroep compleet presenteren of kleine afgevaardigden. Streven is om met zoveel mogelijk mensen van alle werkgroepen aanwezig te zijn ivm herkenbaarheid naar de inwoners
8. planning volgende vergadering 15-2 / 24-2
9. sluiting

notulen ondernemen 11-1-2016

Notulen en actielijst werkgroep Ondernemen 15 oktober 2015

Aanwezig: Johan Habraken (voorzitter), Wim Kuijpers, Ilona Monster, Joris van Loon, Jan van Ganzewinkel, Inge van Dijk, michiel van Hoof
Afwezig: Siel Peijs, Huub van Hout

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom

2. Mededelingen
geen

3. Notulen, actiepunten en ingekomen stukken

4. Enquête
Eerste 30 zijn binnen en de eerste input is heel zinvol.
We gaan nog een artikel plaatsen om proberen de input te vergroten en vragen nog een keer aandacht op de website: actie Siel.

5. Keukentafelgesprekken
Er zijn 30 Bakelse bedrijven uitgekozen om te gaan benaderen voor een keukentafelgesprek. De basis van dit gesprek zijn de enquêtevragen die we in het gesprek willen uitdiepen. Lijst is verdeeld en per 1 november moet gesprekken gevoerd zijn.

6. Rondetafelbijeenkomst 11-11
Doel van de bijeenkomst: na de avond is de dorpsvisie tak Ondernemen voor 80% gereed met als belangrijke input enquêtes en keukentafelgesprekken. Bijeenkomst is met experts om wat we al hebben opgehaald verder te verdiepen/uit te werken.
Acties:
– Dagindeling moet opgesteld worden (Johan/Casper) –> concept gereed 20 oktober
– Begroting opstellen n.a.v. dagplanning  en budget regelen –> Johan/Joris 26 oktober
– Mensen voor de dag moeten benaderd zijn/worden –> 22 oktober
– Locatievoorkeuren zijn uitgesproken bepaald –> Johan, gereed 16 oktober
– 30ste worden expert geïnformeerd over definitieve daginvulling en deelnemers.

Tijdstip 15:00 tot 18:00 uur met mogelijkheid om daarna een hapje te eten.

7. Rondvraag
Geen vragen

Volgende vergadering: 3 november 19 uur in Parochiehuis
Printversie Notulen en actielijst werkgroep Ondernemen 15 oktober 2015


Notulen actielijst Werkgroep Ondernemen 1 oktober

Aanwezig: Johan Habraken (voorzitter), Wim Kuijpers, Ilona Monster, Siel Peijs, Jan van Ganzewinkel
Afwezig: Michiel van Hoof, Huub van Hout, Joris van Loon

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Mededelingen
Geen.

3. Notulen, actielijsten en ingekomen stukken
Jan: KVK heeft geen maillijsten beschikbaar.
Jan: Wat doen we met externe communicatie ten aanzien van enquete?
Wim: Wat doen we met ondernemers die in Bakel wonen maar hun onderneming buiten Bakel hebben? Worden zij ook uitgenodigd voor de enquete?
Actie:
Ad 1. Lijst is min of meer handmatig samengesteld. Lijkt behoorlijk compleet.
Ad 2. Siel zorgt voor berichten in de media.
Ad 3. Die zullen, voor zover bekend, meegenomen worden. Eventueel met papieren versie.

4. Zorgboog-terrein
Het is onduidelijk wat De Zorgboog voor plannen heeft met het landgoed. Ook de opgevraagde informatie geeft geen eenduidig beeld. Gepoogd wordt om een afspraak te maken.
Actie: Siel neemt contact op.

5. Ltgen Best Kazerne
Johan en Jan zijn op bezoek geweest. Dit leverde een positief gesprek op. De belangrijkste punten:
200 tot 250 medewerkers op de basis (inwonend); 75% jongeren (18-25 jaar).
Met name technisch geschoold MBO 3 en 4 en het kaderpersoneel HBO niveau.
Mogelijkheden bij uitstroom vwb. omscholing en stageplekken.
Info-boekje op basis. Bakelse verenigingen en activiteiten kunnen hierin kenbaar gemaakt worden. (ledenwerving).
December 2015 t/m maart 2016 nog diverse reorganisaties in het vooruitzicht
Afgesproken is om als er aanleiding voor is met elkaar contact op te nemen.
Actie: Kolonel Gielen eventueel uitnodigen voor een bijeenkomst van DSVB / OVB / OCB.

6. GEA
GEA is belangrijke werkgever binnen Bakel. Heeft economisch ook veel potentie als onderdeel van Brainport-oost en Foodvalley.

7. IGP
IGP gaat de laatste fase in. Onduidelijk is vooralsnog wat de toekomstvisie van De Golfbaan is na recente wisselingen in management. Gebied heeft veel potentie, wordt echter nog lang niet voldoende uitgenut.
Actie: Niks concreets. Wel vinger aan de pols houden.

8. Rabobank
DB van DSVB heeft gesprek gehad met Rabobank. Er is budget voor projecten die de leefbaarheid binnen Bakel bevorderen. DSVB kan ingediende projecten beoordelen en aanvragen doorsturen.
Actie: DB zorgt dat Info op website DSVB gezet wordt.

9. Enquete
9.1 De enquete is nagenoeg compleet en wordt in week 41 verstuurd.
9.2 Aankondiging in media, met oproep aan ondernemers om de enquete in te vullen.
9.3 Papieren versie voor ondernemers die digitaal niet bereikt kunnen worden.
Actie:
Ad 1. Inge draagt hier zorg voor.
Ad 2. Siel. Is inmiddels verstuurd.
Ad 3. Ieder in eigen netwerk kijken.

10. Keukentafel-gesprekken
Ilona heeft een lijst opgesteld met interessante ondernemingen. Die lijst wordt besproken en compleet gemaakt.
Afspraak is dat alle werkgroepleden een keuze maken en in tweetal de geselecteerde bedrijven bezoeken.
Actie:
Ilona past lijst aan en stuurt deze rond. Is inmiddels gebeurd.
Werkgroepleden geven aan met welke bedrijven zij het gesprek aangaan.

11. Rondetafel 11/11
Er moet actie ondernomen worden:
–   Locatie
–   Gespreksleider
–   Genodigden
–   Catering
Actie: Volgende vergadering concreet maken.

12. Rondvraag
Op 5 oktober heeft DB van DSVB een afspraak met wethouder Hoppezak en Ido Cranen.

13. Sluiting
Volgende vergadering 15 oktober 19.30 uur.

Printversie Notulen Ondernemen dd 1 oktober

 

Notulen en actiepunten ondernemen 3-9-2015

Aanwezig: Johan Habraken, Wim Kuijpers, Ilona Monster, Siel Peijs, Michiel van Hoof, Jan van Ganzewinkel, Huub van Hout, Joris van Loon.

1.Opening

2. Mededelingen
Namen van leden van de werkgroep worden voortaan benoemd op de site (niemand heeft hier problemen mee). Dit zodat inwoners kunnen zien met ze contact kunnen opnemen om bepaalde zaken te bespreken.

Om een betere structuur aan te brengen in de vergaderingen van alle werkgroepen is bestuurlijk het volgende besloten : alle vergaderingen zijn altijd openbaar en bij te wonen door alle inwoners of belangstellenden. Eventuele belangstellenden krijgen voortaan aan het begin van de vergadering een paar minuten de tijd om bepaalde zaken in de vergadering in de brengen of toe te lichten. Hierna volgen zij de vergadering verder als toehoorder en kunnen niet meer deelnemen aan de bespreekpunten in de vergadering. Deze werkwijze wordt voor iedere werkgroep gelijk.

Huub v hout neem voorlopig als afgevaardigde van het bestuur van ZLTO plaats in deze werkgroep, totdat er een andere geschikte kandidaat uit bakel is gevonden.

Dorpsvisie : we willen vanaf nu gaan toewerken naar onderwerpen en een planning m.b.t. dorpsvisie (streven dorpsvisie eind 2015). Hiervoor kunnen we ook kijken naar dorpsvisies uit onze buurdorpen (we hoeven niet overal zelf het wiel voor uit te vinden)_.

Maandag 14-09 is er een afspraak met Rabobank Peel Noord gepland.

3. Notulen en actiepunten vorige vergadering :

Vorige keer besproken om een afspraak te maken met Luitenant Generaal Bestkazerne. Jan heeft inmiddels een contactpersoon en maakt een afspraak. Johan en Jan gaan erheen en zullen voor een terugkoppeling zorgen.

Afspraak gemaakt met GEA vanuit OVB op 9 september. Johan zal de vragen die leven vanuit DSVB ook meenemen en voor een terugkoppeling zorgen.

Contact gehad met j v maasakkers (interim voorzitter) van de golfbaan. Deze heeft aangegeven dat ze intern momenteel nog te druk bezig zijn met eigen visie over de toekomst van de golfbaan.

Michiel had een afspraak gepland staan met wethouder van den Broek, deze is echter gecanceld door de Gemeente (waarschijnlijk omdat er reeds een gesprek met wethouder Hoppezak is geweest).

Weer contact gezocht met zorgboog, op dit moment nog geen nieuws zijn nog op zoek naar projectontwikkelaar.

Bij ruud oudegriep integraal gebiedsprogramma opvragen (Johan).

Michiel gaat zoeken naar een partij die (middels animaties ?) kan visualiseren hoe bakel er over … jaar uit ziet.

(petra de recht contactpersoon zorgboog ?) michiel neemt wederom contact op met de zorgboog.

4. Afronden enquete en begeleidend schrijven

(input Gemeente) : Johan contact gehad met gemeente, wiel verhaagh heeft alleen wat aandachtsgebieden meegegeven. Kanthoeve, zorgboog, golfbaan, de ruit.

Er is in de afgelopen weken een concept enquête gemaakt welke in deze vergadering wordt besproken en op een paar kleine punten nog wordt aangepast.

Jan en Johan gaan proberen op korte termijn aan een mailbestand van alle bedrijven in Bakel en Dierdonk te komen via de Kamer Van Koophandel.

Iedereen de komende weken wat namen van ondernemers doorsturen welke we kunnen gaan bezoeken m.b.t. de enquête. Namen doorsturen naar Johan.

Zodra we alle mailadressen binnen hebben wordt de enquête uitgezet via surveymonkey door Inge.

Inge zal zorgen voor begeleidend schrijven van zowel digitale enquête als uitnodiging keukentafelgesprekken.

Na uitwerken van de enquête willen we de resultaten 11November (16 uur tot 20 uur inclusief eten) bespreken met experts voordat we e.e.a. “definitief” maken. Personen/organisaties die we willen benaderen: specialisten provincie (Inge), wethouders Gemert-Bakel (Joris), vertegenwoordigers BRO (contactpersonen Stefan van Aarle en Felix Wichman) (Michiel),

KVK (Jan) reeds contact opgenomen, moeilijk om de juiste personen te bereiken,

lokaal denken we aan directie GEA, Vermeulen van Gerwen, Zorgboog en Rabobank en iconen die uit de enquête naar voren zijn gekomen. (om zoveel mogelijk respons uit de enquête te kunnen verwerken hebben we de eerdere datum van 13-10 verschoven naar 11-11, ook ivm de uit te nodigen mensen).

Externe communicatie
Op korte termijn voor externe communicatie. Artikel op site, FB, Korhoen, GN en een bericht sturen aan ED (Siel) betreffende onze uit te zetten enquête dit om zo veel mogelijk respons te krijgen en om bedrijven van te voren in te lichten dat deze er aan kom en wat het doel er van is.

5. bereikbaarheid en discussie bestemming ruitgelden

Wij vinden voor bakel de fysieke bereikbaarheid heel belangrijk en gaan de ontwikkelingen hiervan op de voet volgen. We nemen dit ook mee met de besprekingen van de enquête met ondernemers.

6.rondvraag

13 oktober is waarschijnlijk organisatorisch niet haalbaar. Voorstel voor nieuwe datum : 11-11 16.00-20.00 uur.

Onderzoek woonbehoefte mailen we een dezer dagen door naar iedereen.

Plannen volgende vergadering

1 oktober volgende bijeenkomst ondernemen (19.30 uur)
(Huub, Inge en Joris dan niet aanwezig)

(afdrukformaat : PDF):
notulen en actiepunten ondernemen 3-9-2015

 

Notulen en actiepunten 29 juli 2015

Mededelingen:

Afwezig: Wim Kuijpers.
Aanwezig: Johan Habraken, Ilona Monster, Siel Peijs, Michiel van Hoof, Jan van Ganzewinkel, Joris van Loon.
Toehoorders: Huub van Hout, José en Theo Maas, Inge van Dijk

Vorige keer besproken om een afspraak te maken met Luitenant Generaal Bestkazerne. Jan heeft inmiddels een contactpersoon en maakt een afspraak. Johan en Jan gaan erheen en zullen voor een terugkoppeling zorgen.

Afspraak gemaakt met GEA vanuit OVB op 9 september. Johan zal de vragen die leven vanuit DSVB ook meenemen en voor een terugkoppeling zorgen.

Bespreken Inhoud enquête

Ook de gemeente Gemert-Bakel heeft behoefte aan antwoorden vanuit Bakel voor wat betreft ondernemen. Graag zouden ze zien dat de vragen die bij hen leven ook meegenomen worden in de enquêtes. Hier staan we positief tegenover echter dient het wel binnen onze tijdsplanning te passen. We zullen zorgen dat de gemeente deze week de enquête ontvangt met het verzoek deze eind augustus aangevuld te hebben en aan ons te retourneren.
We gaan op 2 manieren ondernemers benaderen enerzijds door middel van keukentafelgesprekken en anderzijds via Survey Monkey.
Johan coördineert vanuit DSVB de contacten via de gemeente.

Planning enquête

In september versturen van de digitale enquête en voeren keukentafelgesprekken. Eind september moet alle input bij DSVB binnen zijn.

Criteria vaststellen met betrekking tot opvragen lijst van bedrijven

Enquête gaan we breed uitzetten.
Inge zal zorgen voor begeleidend schrijven van zowel digitale enquête als uitnodiging keukentafelgesprekken.

Na uitwerken van de enquête willen we de resultaten 13 oktober (16 uur tot 20 uur inclusief eten) bespreken met experts voordat we e.e.a. “definitief” maken. Personen/organisaties die we willen benaderen: specialisten provincie (Inge), wethouders Gemert-Bakel (Joris), vertegenwoordigers BRO (Michiel), KVK (Jan), lokaal denken we aan directie GEA, Vermeulen van Gerwen, Zorgboog en Rabobank en iconen die uit de enquête naar voren zijn gekomen.

Externe communicatie

Begin september zorgen voor externe communicatie. Artikel op site, FB, Korhoen, GN en een bericht sturen aan ED (Siel).

Wat verder ter tafel komt

Michiel heeft een gesprek gehad met Wethouder Hoppezak. Onderwerpen die langskwamen zijn o.a. de vragen waar is Bakel uniek in? Wat is het onderscheidende vermogen van Bakel? Waar ga je voor als Bakel? Wat wordt je kapstok en hoe hang je daar zaken aan op.

Dagelijks bestuur DSVB gaat contact zoeken met dagelijks bestuur ZLTO aangezien ook zijn bezig zijn met een visie die voor o.a. Bakel van belang is. Onderwerp van gesprek wordt hoe kunnen we zaken samenvoegen zodat we met één visie komen.

Plannen volgende vergadering

3 september 19:30 uur Parochiehuis.

(afdrukformaat : PDF):
Notulen en actiepunten Ondernemen 29-07-2015

_____________________________________________________________________________________

Notulen en actiepunten 7 juli 2015

Mededelingen: 

Vanuit de Zorgboog weet men vanaf 16 juli meer (plannen m.b.t. projectontwikkeling Zorgboog komen 16 juli in RvB). Indien plannen heel concreet zijn willen we voor de vakantie een afspraak met een afvaardiging RvB om ons bij te praten.

KVK gegevens (alle ondernemingen die in Bakel gevestigd zijn) worden opgevraagd door de gemeente en zullen doorgezet worden aan De Stem van Bakel.

Bespreken “Ondernemen in Bakel” plan van aanpak

Aandachtsgebieden. Agrarische sector moet toegevoegd worden. ZLTO is gevraagd aan te haken. Hier is vooralsnog geen invulling aan gegeven. Johan zal een aantal agrarische ondernemers benaderen die dit gat op zouden kunnen vullen.

Specifieke bedrijven die belangrijk zijn (ivm grote werkgelegenheid) GEA en Zorgboog zullen apart benadert worden om hier met DSVB een keer over van gedachte te wisselen.

Vragen om te gaan bespreken met ondernemers in Bakel:
Dit willen we doen EN in de vorm van keukentafelgesprekken EN in de vorm van een enquête. OVB zal gevraagd worden ons hierbij te helpen.
Planning: september/oktober voor uitzetten vragenlijsten.
Waar is Bakel trots op?
Waarom in Bakel?
Wat missen we?
Wie zijn iconen?
Welke samenwerking kan bijdragen aan een beter ondernemersklimaat. Zowel tussen als binnen bepaalde typen ondernemingen c.q. aandachtsgebieden.
Hoe omgaan met leefbaarheid?
Wat betekent de vergrijzing bij en voor ondernemers?
Rol van het centrum?
Hoe ziet de ondernemer de toekomst van zijn bedrijf in Bakel.
Wie heeft connecties met Brainport/regio Venray/Boxmeer?
Hoe belangrijk is bereikbaarheid voor de onderneming en in hoeverre wordt hier invulling aan gegeven?

Expertgesprekken voeren.
Wie kennen we?
Starten met kennisexperts vanuit de Provincie. Afspraak regelen voor begin september.

Termijn toekomstvisie vanuit ondernemen willen we insteken op 5 jaar+.

Planning:
Doelstelling is om in december plan definitief gereed te hebben.
November: concept
September, oktober: uitvoeren

Concreet:
Acties september:
Keukentafelgesprekken en enquête.
Expertgesprekken voeren.
Nadenken over communicatieloops naar mensen die we benadert hebben (hoe nemen we ze tot plan gereed continu mee).

Volgende bijeenkomst: woensdag 29 juli 2015 om 19:30 uur in het Parochiehuis.

(afdrukformaat : PDF)

Notulen en actiepunten Ondernemen 07-07-2015

 

 

 

 

 

 

 

Afdrukversie (PDF) :

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De site van DeStemVanBakel bevindt zich nog in de opbouwfase. Als je vragen, suggesties of toevoegingen hebt, laat het ons dan weten via bestuur@destemvanbakel.nl. Ook als je je graag actief wil inzetten binnen één van de werkgroepen kun je dat via bovenstaand mail-adres aangeven.