Een krachtig geluid uit het oudste dorp van Brabant

Notulen en actiepunten Jeugd en Jongeren

Notulen vergadering Werkgroep Jeugd en jongeren 15 maart 2016

 

De Werkgroep jeugd en jongeren Houdt zich momenteel bezig met drie items:

  • JONGEREN

 

Deze subwerkgroep komt waarschijnlijk donderdag 31 maart 2016 bij elkaar. Hiervoor zijn de jongeren die eerder aangegeven hebben mee te willen denken uitgenodigd. Door Wilma is een appgroepe aangemaakt, waardoor het communiceren hopelijk makkelijker wotdt. Voor deze datum wordt ook JIBB uitgenodgd, om te bezien wat zij eventueel voor de jongeren in Bakel kunnen betekenen. Ook Jonathan zal dan aanwezg zijn.

 

Wat betreft de activiteiten op de woensdagmiddag voor kinderen in de Fuse: met name kinderen uit groep 7 nemen deel aan deze activiteiten. Ook kinderen uit groep 6 vinden steeds meer aansluiting hierbij. Vanuit groep 8 is er weinig belangstelling. Zaak is te bezien hoe voor de kinderen die op woensdagmiddag in de Fuse komen, ook activiteiten buiten georganiseerd kunnen worden, met  het oog op het naderende mooie weer. JIBB kan hierin ook een rol spelen.

Bij de Fuse gaat komend schooljaar een stagiaire aan de slag. De stagiaire zal worden ingezet om de activiteiten met jongeren een meer structureel karakter te geven. Tevens wordt dan ook aandacht besteed aan activititeiten voor meiden.

 

  • OLLEKE BOLLEKE

 

Op 7 april is ere en bijeenkomst met JIBB. Er is met Zorgboog in Balans gesproken. Deze is op zoek naar een ruimte in Bakel. Zij zit nu in de Jan de Wit-kliniek. Zij zoeken een ruimte in het dorp en vinden het in B-fitt en Wilbertdries te klein.

De Gemeente Gemert-Bakel is momenteel bezig met het bezien van haar vastgoed in de gehele gemeente.

De Stem van Bakel krijgt eerst gegevens van vastgoed ten aanzien van de invulling van gemeentelijke gebouwen tot nu toe. Wat de gebouwen in Bakel betreft zou het onder meer gaan om JNW /IVN/ Gildehuis/Olleke Bolleke/ Sportjuis/Parochiehuis/ De beek/ de Fuse.

Voor de volgende volgende bijeenkomst is het de bedoeling om de lijst te bekijken en dan te bezien welke organisaties worden benaderd om samen op te trekken. Joris vraagt de lijst op bij Maurice Emonds.

De suggestie wordt gedaan om ook de VVV te benaderen.

 

  • SPEELTOESTELLENBELEID

 

Op 24 februari is ere en bijeenkomst geweest met betrekking tot het speeltoestellenbeleid. Deze avond is positief verlopen. Ten aanzien van de Neerakker moet een besluit worden genomen over de definitieve plaats van het speelterrein. Hierin moeten alle aspecten worden meegenomen. Het document speeltoestellen wat de Werkgroep aan het schrijven is, wordt nog doorgelezen door een college van Pieter-Jan, die beleidsmatig veel te maken heeft met speeltoestellen. Na deze aanpassingen kan het einddocument worden opgesteld.

Joris vraagt na of verwijderen van de speeltoestellen eerst moet worden gemeld aan de raad.

Afdrukversie (PDF) :
notulen jeugd en jongeren 15-03-2016

 

Notulen en actielijst Jeugd en Jongeren 17-11-2015

 

Aanwezig: Silvia Conijn, Wilma van Wuijtswinkel, Johan Habraken, Fred Kuijpers,  Jannine Brugman, Marhijs de Haas en Joris van Loon

Afwezig: Siel Peijs

 

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen Expertsessie van werkgroep Ondernemen van 11-11 wordt kort besproken
3. Notulen Geen opmerkingen
4. .speeltoestellen Werkgroep speellocaties is druk bezig met schrijven visie,Persbericht is uitgegaan,

Met de gemeente is afgesproken dat overleg van gemeente inzake besluit speeltoestellen neerakker/rozenbuurt word overgenomen door DSVB. DSVB zal dit besluit ook meenemen in de visie.

Silvia is hiervoor contactpersoon en heeft al diverse berichten hierover gehad.

Madeleine neemt binnenkort contact op i.v.m. budget speeltoestel. Toegezegd is reeds dat budget voor neerakker ook wordt overgedragen.

Streven is om voorjaar 2016 visie gereed te hebben

 

 

 

 

 

 

Silvia neem contact met madeleine over toezegging afvalbak zandseberg

5. olleke bolleke Werkgroep is bij elkaar geweest.Oproep is in media geweest.

In de werkgroep zijn al diverse ideeën ontstaan. Er worden diverse ontmoetingsplaatsen in omliggende dorpen bezocht op korte termijn.

Commerciële partijen hebben zich ook gemeld.

 

Afgesproken is dat er in het plan van aanpak goed wordt gekeken wat er al is in Bakel.

 

Silvia en Wilma hebben zojuist een bijeenkomst gehad met enkele jongeren ca 12 – 14 jaar oud. Jongeren willen graag klein beginnen bijv. met een filmavondje wat door henzelf mee georganiseerd kan worden. Idee is om jongeren met ideeën te laten komen en DSVB te laten faciliteren.

 

Fred en Mathijs gaan met bestuur fuse bespreken of fuse een avond per week of maand fuse kan openstellen exclusief voor deze doelgroep. Eventueel alternatief is Den Adder

 

Werkgroep moet goed afstemmen met willibrorduszaal (ad janssen) en parochiehuis dat initiatieven elkaar niet gaan overlappen.

Jannine blijft contact houden met kbo (joke verberkt)

 

 

 

 

 

 

In januari is er weer een nieuwe afspraak met deze jongeren gepland.

 

 

 

 

 

Fred en Mathijs komen hier volgende vergadering op terug

 

 

6. stand van zaken bijeenkomst 14-1-2016 Binnen alle werkgroepen besproken. Iedereen wil meewerken. Hoe gaan we deze avond indelen. Binnen het DB zal hiervoor een soort van format worden afgesproken.

Werkgroepen speeltoestellen en olleke bolleke geven volgende bijeenkomst aan wat ze 14-1 willen

7. wvttk Picknicktafel groene long verplaatsen.Is overleg over geweest met gemeente.

Wij hebben in de media gevraagd of er suggesties of problemen vanuit de buurt zijn.

 

Joris blijft in contact met gemeente / wethouder hierover
8. ..
9. Rondvraag Geen
10. Sluiting Volgende bijeenkomst 15-12-2015 20.00 uur

Afdrukversie (PDF) :
notulen jeugd en jongeren 17-11-2015

Notulen Jeugd en Jongeren 20-10-2015

Aanwezig : Silvia Conijn, Mathijs de Haas, Wilma van Wuijtswinkel, Janine Brugman,
Fred Kuijpers, Johan Habraken, Siel Peijs, Joris van Loon  en (Janie Relou, toehoorder),

1 opening

2 Mededelingen:
Silvia vindt het wenselijk als we voor de komende bijeenkomst een vaste notulist zouden hebben en vraagt aan de aanwezigen wie dit eventueel zou willen gaan doen. Mathijs geeft aan dat de volgende keer Nicky aan wil sluiten en die wil dan waarschijnlijk wel gaan notuleren.

Voorstel bijeenkomst januari 2016 :
vanuit de werkgroep speellocaties is er een voorstel om in Januari 2016 een bijeenkomst te plannen voor alle inwoners van Bakel waarin alle werkgroepen zich kort voorstellen en waarin de werkgroep speellocaties de actuele stand van zaken mbt de speellocaties kan toelichten aan de belangstellenden. Afgesproken is dat het DB in alle werkgroepen gaat inventariseren wat zij van dit initiatief vinden. Het DB komt hier in de volgende bijeenkomst op terug.

3 notulen 9-9-2015
– geen bijzonderheden
– inventarisatie Wilma activiteiten jongeren 12 tot 18 jaar, wordt aan gewerkt is op dit
dit moment nog niet voorhanden. Dit komt de volgende keer weer op de agenda.
– Mathijs levert binnenkort een nieuwe flyer aan waarin OJC Fuse een oproep gaat doen
voor vrijwilligers (voor met name woensdagmiddag). Aangegeven is dat het wenselijk is
dat de flyer in Word of JPG formaat aangeleverd zal worden.

4 speeltoestellen
Vorige week heeft de werkgroep een gesprek gehad met beleidsmedewerker speeltoestellen (Madeleine Frelier) van Gemert-Bakel. Met haar is besproken wat de
werkgroep tot nu toe heeft ondernomen en wat de komende acties zullen zijn.
Afgesproken is dat de werkgroep begin december komt met een eerste inventarisatie.
Er is ook gesproken over inrichting speellocatie neerakker/rozenbuurt en dat dit proces is vanuit gemeente volgens vele direct betrokkenen  niet goed is geleid. Met de wethouder Hoppezak is de afspraak gemaakt dat dsvb dit gaat oppikken om de inrichting in goed overleg met de betreffende inwoners af te stemmen. Inrichting hiervan zal dan in het nieuwe speelocatieplan van DSVB worden opgenomen.
Plan is om de beleidskaders in het voorjaar van 2016 gereed te hebben.

Persbericht inzake vorderingen plan speellocaties wordt in goed overleg met de gemeente uitgebracht.

5 olleke bolleke
Hier zijn de afgelopen diverse gesprekken met de gemeente over geweest. Het blijkt nu
dat het gebouw om de paar jaar een soort van keuring krijgt en dat  er met de uitkomsten van deze keuringen mbt onderhoud weinig is gedaan.

Dhr. Paaijmans van de gemeente heeft aangegeven om binnenkort de fuse en olleke bolleke op te knappen (dit betreft de buitenkant oa. kozijnen).
Mathijs geeft aan dat het huidige bestuur van de fuse niet de ambitie heeft om olleke bolleke bij de fuse te betrekken. Wel willen zij actief meedenken naar een invulling van Olleke Bolleke. Vanuit de Fuse wordt aangegeven dat zij het wenselijk zouden vinden als er onderzocht kan worden om in de toekomst een beheerder aan te stellen welke verantwoordelijk is voor het gehele pand (Olleke Bolleke en OJC Fuse).

Er is vanavond een aparte werkgroep ingericht die zich actie gaat bezig gaat houden met het maken van een plan voor het voormalige olleke bolleke gedeelte. Deze werkgroep bestaat voorlopig uit : Mathijs, Wilma, Janine en Fred. Kartrekker Fred Kuijpers.
Het db zal in de andere werkgroepen ook vragen of er iemand vanuit iedere groep wil aanhaken bij de groep olleke bolleke dit met de intentie om de uiteindelijke invulling zo breed mogelijk gedragen te krijgen.

6 stand van zaken huiskameridee :
Jonathan is met de fuse bezig om dit verder uit te werken.
Jonathan is op zoek naar vrijwilligers en stagiaires hiervoor, dit is op dit moment niet eenvoudig. Er hebben wel enige jongeren aangegeven dat ze wel interesse hebben als hier activiteiten voor georganiseerd kunnen worden (leeftijd ca 12 tm 18)
Er wordt nu iets gezocht voor leeftijd groep 6 tm 8 voor bijvoorbeeld de vrije woensdagmiddag.

7 drugproblematiek in bakel,
Mede naar aanleiding van het krantenartikel in het ED van deze week weer erg actueel in Bakel. Als overlastplekken worden de Skatebaan en de Picknicktafel bij de Groene Long aangegeven. Deze locaties zijn bij de dorpsondersteuners en de wijkagent bekend en worden ook actief in de gaten gehouden. Voorstel om aan de gemeente te vragen om de
picknicktafel bij de groene long (voorlopig) te laten verwijderen om het voor de hangjongeren onaantrekkelijker te maken.
8 december  wordt door de dorpsondersteuners (o.a. in samenhang met DSVB) weer een infoavond georganiseerd dé doen die van ons niet..
Vraag vanuit dsvb aan dorpsondersteuners om dsvb nadrukkelijk te betrekken bij organisatie van  dé doen die van ons niet.

8 rondvraag
Verzoek van Jannie om bij het onderzoeken van mogelijkheden van invulling van het
Olleke Bolleke pand ook zeker rekening te houden met eventuele behoeften vanuit ouderen. (Jannie is vervolgens ook aangesloten bij de werkgroep Olleke Bolleke)

9 sluiting

Volgend bijeenkomst : 17 November 20.00 uur (parochiehuis)

Afdrukversie (PDF) :
Notulen Jeugd en Jongeren 20-10-2015

 

 

Notulen Jeugd en Jongeren (9-9-2015)

1. Opening

2. Mededelingen
Door de dorpsondersteuners zijn de resultaten van de enquete teruggekomen. Helaas zijn deze verstuurd aan het begin van de zomervakantie wat minder gunstig is.
Desondanks zijn er 32 teruggekomen (leeftijd middelbare school). Resultaten: bijna alle kinderen zijn lid van een vereniging in Bakel (vaak zelfs meerderen), met name sport.
Voor muziek en cultuur wijken ze vaak uit naar andere gemeenten.
Er is behoefte aan een soort “huiskamer” in Bakel waar ze samen kunnen komen. Randvoorwaarde is de aanwezigheid van internet.
Daarnaast een soos voor 12 tot 16 jarigen/uitgangsmogelijkheden voor kinderen tot 18 jaar denk aan disco of filmavonden.
9 kinderen hebben zich aangemeld om ook echt mee te denken.
Huiskameridee (de ontwikkeling hiervan) wordt als actie overgenomen door de Fuse met terugkoppeling van de status naar DSVB.

3. Communicatie deelnemers van de diverse doelgroepen
De namen van de deelnemers zullen gecommuniceerd worden op de website.
Trekker van deze tak: Sylvia Conijn.

4. Planning dorpsvisie
De werkgroepen moeten toe gaan werken naar structurele bijdragen aan de dorpsvisie voor Bakel. De planning is om het eerste concept in december klaar te hebben om deze Q1 2016 verder uit te werken.

5. Speeltoestellen
Vanuit deze tak is men op bezoek geweest in Boekel die een heel mooi initiatief hebben opgezet wat betreft speeltoestellen. E.e.a. is opgehangen onder een Stichting en is tot stand gekomen met de inwoners van Boekel (buurtparticipatie). DSVB is erg gecharmeerd van het initiatief en gaan kijken, in samenwerking met de gemeente hoe we iets dergelijks ook voor Bakel op kunnen zetten.
Er is aan de inwoners van Bakel beloofd om een infoavond over het vervolg “speeltoestellen voor Bakel” te organiseren. Gezien het feit dat we het initiatief van Boekel willen volgen, wat meer tijd gaat kosten, kiezen we nu voor een communicatiebericht.
Actie: persbericht: Siel Pijs, wanneer: oktober 2015.

6. Olleke Bolleke
Binnenkort vindt een gesprek plaats tussen gemeente en Fuse over Olleke Bolleke. Eén van de onderwerpen is de status van het gebouw. DSVB zal ook door de Fuse (Mathijs) uitgenodigd worden voor dit overleg.

7. Rondvraag
– Actie: Wilma zal een inventarisatie maken wat er aan activiteiten zijn voor de jongeren van 12 tot 18 jaar.
– De Fuse zoekt vrijwilligers. Mathijs zal de flyer waarin deze oproep wordt gedaan doorsturen aan DSVB zodat we hem kunnen plaatsen op de Site van DSVB en Facebook.

De vergaderingen worden structureel gepland op de 3e dinsdag van de maand. De volgende vergadering is dan 20 oktober om 20:00 uur in het Parochiehuis.

Afdrukversie (PDF) :
Notulen Jeugd en Jongeren 09-09-2015

 

 

Notulen Jeugd en Jongeren (24-06-2015)

1. Olleke Bolleke
Er is binnen Bakel behoefte aan informatie over de toekomstige invulling van de ruimte van Olleke Bolleke. Onduidelijk is het standpunt van de gemeente hierin. Jonathan van Hout doet navraag bij de gemeente.
Mogelijk namelijk dat De Fuse interesse heeft de ruimte in gebruik te nemen. Binnen het jongerencentrum zijn plannen om inloopmiddagen te organiseren voor de middelbare schooljeugd. Als ontmoetingsplek, voor activiteiten of eventueel huiswerkbegeleiding.
Beide punten komen terug in de volgende vergadering

2. Enquete schooljeugd 10-14 jaar
Onder leiding van de dorpsondersteuners is een enquete in voorbereiding om de interesses te peilen van basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en middelbare scholieren in de 1e en 2e klas. Begin september worden hiertoe pilots uitgezet.

3. Sport-speel-straat
Daan Rooijakkers geeft een toelichting op een project waar hij als jongerenwerker in Noord-Limburg bij betrokken was. De sport-speel-straat biedt ruimte om te spelen voor kleinere kinderen, oudere jeugd kan er sporten en er is ruimte voor ontmoeting. Vrijwilligers houden om toerbeurt toezicht. Het project bestaat vijf jaar en is een succes. Mogelijk dat deze input nuttig is voor de info-avond over het speeltoestellenbeleid die later op de avond plaats vindt.

4. Info-avond speeltoestellen
Aansluitend aan de vergadering vindt een openbare informatie-avond plaats over het speeltoestellenbeleid in Bakel. Deze info-avond wordt voorbesproken.

Afdrukversie (PDF) :
Notulen Jeugd en Jongeren 24-06-2015

 

Actielijst Jeugd en Jongeren (26-05-2015)

1. Jeugd en jongeren tussen 12 en 18 jaar
Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is in Bakel de Jeugdsoos. Deze wordt druk bezocht tot een bepaalde leeftijd. Echter na 12 jaar raken we ze in Bakel kwijt en vertrekken ze.
Actie: nadenken of en hoe we dit kunnen voorkomen. Hiervoor dienen we in overleg te gaan met de initiatiefnemers van de Soos.

2. Fuse en jongeren 12 tot en met 18 jaar
De fuse zou prima geschikt zijn als ontmoetingsplek. Wel dienen we nadrukkelijk rekening te houden met de schenktijden die binnen de horeca gelden. Overigens wil de Fuse graag nadenken hoe we de Fuse zouden kunnen inzetten voor deze doelgroep.
Actie: initiatieven uitwerken hoe we dit kunnen bewerkstelligen. Bestuur van de Fuse zal hier een eerste aanzet voor maken en hierover in overleg gaan met DSVB. Idee: terugkerende jamsessie organiseren voor de jeugd.

3. Invulling Olleke Bolleke
Olleke Bolleke staat inmiddels leeg en we zouden deze locatie graag willen behouden om in te kunnen zetten ten behoeve van de leefbaarheid voor Bakel. De gemeente heeft hierover gesproken met de Fuse. Een idee van de Fuse is het livegebeuren naar de toekomst toe laten groeien en Olleke Bolleke hiervoor in te zetten. Echter de capaciteit om dit nu weg te zetten ontbreekt bij de Fuse.
Actie: In overleg met de gemeente vanuit DSVB om tijd te vragen om te komen tot een plan vanuit de gemeenschap.

4. Enquête behoeftepeiling jongeren groepen 7, 8 en 1ste klas voortgezet onderwijs
Vanuit de dorpsondersteuners zal een enquête uitgezet worden onder deze leeftijdscategorie om te peilen waar de behoeften van deze doelgroep ligt. De resultaten zullen gebruikt worden om deze doelgroep waar mogelijk vooruit te helpen.

5. Stimuleren jeugd en jongeren om zelf met initiatieven te komen
Vraagstuk: hoe stimuleren we jeugd en jongeren om zelf met initiatieven te komen. De beste ideeën komen van hen zelf!
Actie: onderwerp staat op de agenda van DSVB Jeugd en Jongeren van 24 juni 2015.

6. Bakel en hangjongeren
Problemen met hangroepjongeren op het moment beperkt. Geen actie noodzakelijk.

7. Inventarisatie wat er al is aan activiteiten voor Jeugd en Jongeren van 12 tot 18 jaar?
Actie: Siel, gereed in juni.

Notulen en actiepunten Jeugd en Jongeren 23-05-2015

 

 

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De site van DeStemVanBakel bevindt zich nog in de opbouwfase. Als je vragen, suggesties of toevoegingen hebt, laat het ons dan weten via bestuur@destemvanbakel.nl. Ook als je je graag actief wil inzetten binnen één van de werkgroepen kun je dat via bovenstaand mail-adres aangeven.