Een krachtig geluid uit het oudste dorp van Brabant

Notulen en actiepunten Veiligheid en Openbare Ruimte 2017

Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte: 13 juni 2017

 1. Opening: De vz opende de vergadering en heette eenieder van harte welkom.
 2. Mededelingen: De vz heeft aangegeven tot aan de grote vakantie nog als kartrekker te fungeren, echter legt hij deze functie per 1 september 2017 neer. Hij heeft aangegeven dat hij niet blij is met de mailwisseling aangaande een aantal veiligheid-knelpunten in ons dorp die bij een rondgang eind januari 2017 werden bezocht met een aantal commissieleden van de SvB en een gemeente-ambtenaar van Gemert-Bakel.
 3. Stand van zaken:
  1. Rondgang eind januari 2017 en de reactie van de gemeente. De bedoeling zou zijn dat men gemotiveerde antwoorden zouden krijgen om zo ook door te communiceren naar de achterban van Bakel, echter dat is er nooit van gekomen. De vz heeft wel aangegeven aan te blijven als lid.
  2. Telefooncel: Men is teleurgesteld omdat het contract verlengd was naar 1 januari 2018. Echter er is diverse malen geconstateerd dat men er niet mee kan bellen, zelfs 112 kon niet worden gebeld. Misschien een idee op dit samen met het college te bespreken tijdens de rondgang op 22 juni 2017. Heeft de aandacht.
 4.  Hoe gaan we reageren als commissie op deze reactie: Men zal een voorbeeld brief opstellen waar eenieder op mag reageren, pas nadat de commissie deze brief heeft geaccordeerd gaat hij naar het dagelijks bestuur van SvB. Dan aansluitend gaat deze brief naar het college Burgemeester en Wethouders en naar de gemeenteraad. Actie vz.
 5. Burgerparticipatie bewoners Nieuwe Uitleg: Ert is een bijeenkomst geweest, zie het eerder verslag van 23 mei jl., met de buurtbewoners. Er is inmiddels een handtekeningen actie geweest en er wordt een brief opgesteld naar het college Burgemeester en Wethouders. Wordt vervolgd.
 6. Burgerparticipatie bewoners omgeving Fietspad Burg. Diepstratenlaan en Auwerschootseweg (richting Jumbo): Ook hier men begonnen met een handtekeningen actie, die inmiddels is afgerond. Het betreft een aantal wijken rondom de Burg Diepstratenlaan. Er is afgesproken dat de vz deze zal aanbieden aan het college tijdens de rondgang met de gemeente en de SvB. Actie vz.
 7. Whattsapp Buurtpreventie: Er was een bijeenkomst geweest in Gemert, georganiseerd door de gemeente. Het bevreemde wel de vz dat hij hiervan niet op de hoogte ervan was, gezien de afspraak die hij had gemaakt op 4 mei 2017 met de desbetreffende ambtenaar. Hij zal de desbetreffende ambtenaar vragen om ook een avond te organiseren in Bakel medio oktober 2017. Daar wil de vz graag afspraken maken met de diverse buur coördinatoren. Wordt vervolgd.
 8. Rondvraag:
  1. Er is naar aanleiding van de actie Bakel leeft, het paars schilderen van het zebra pad (apotheek Dorpsstraat) een offerte ontvangen voor led verlichting bij zebrapaden. Zit een kostprijs aan vast. Wordt besproken in de bestuursvergadering SvB in Juli 2017. Wordt vervolgd
  2. De Molen (omgeving Hoekedaal): er is een bijeenkomst geweest met de direct omwonenden voor het probleem van het veld waar de molen staat. Er is blijkbaar of wordt, een brief opgesteld naar de gemeente voor eventuele oplossingen.

Eerstvolgende bijeenkomst is op 11 juli 2017: aanvang 19:30 uur Parochiehuis Bakel.

Buurt bijeenkomst Nieuwe Uitleg met de commissie Veiligheid en Openbare Ruimte    (Theo Schriks en Janine Brugman)

Datum 23 mei 2017 Plaats: Cafe De Zwaan Bakel

Kort verslag

Er was een grote groep bewoners uit de Nieuwe uitleg die waren gekomen op deze bijeenkomst. Nadat de voorzitter zich had voorgesteld heeft hij een aantal punten eerst benoemd uit een mail die de commissie had ontvangen van de gemeente Gemert-Bakel. De antwoorden die men had geformuleerd waren zeker niet naar alle tevredenheid, sterker nog de commissie was zeer verontwaardigd door deze brief.

Geschiedenis: Er was een rondgang geweest eind januari 2017 samen met een deskundige van de gemeente Gemert-Bakel. Na de rondgang in Bakel was de afspraak gemaakt na ongeveer 5 weken in ieder geval de conclusies te benoemen met argumentatie wanneer wel of wanneer iets niet kon worden gerealiseerd. Pas half april ontving de commissie een mail van de gemeente. De voorzitter heeft wat betreft de Nieuwe Uitleg de tekst voorgelezen van de gemeente. Hierop is vanuit de Nieuwe Uitleg gereageerd dat men tevens ook niet tevreden was met het antwoord. Men vond het ook raar dat er geen argumentatie werd benoemd. Het enige dat er duidelijk in stond is dat men medio half 2017  met de gemeenteraad hier mee in gesprek ging en dat men een voorstel van besluit medio oktober 2017 aan de raad kon voorleggen. Hieruit is er spontaan een actiecomité opgestaan uit de bewoners van de Nieuwe Uitleg. Men gaat aan de slag om eerst een plan van aanpak te gaan maken met actiepunten die men in volgorde wil voorleggen aan alle bewoners van de Nieuwe Uitleg.

De commissie wil wel als ondersteuner deze actiecomité voorzien van kleine mogelijkheden zoals een ruimte om eventueel een bijeenkomst te houden. Er is afgesproken dat de voorzitter van het actiecomité hierover in contact blijft met de voorzitter van de commissie Veiligheid en Openbare Ruimte. De aanwezige raadslid heeft aangeboden indien er zaken zijn dat men haar ook kan inschakelen gezien de korte lijntjes met de fractie en de gemeenteraad.

Kortom: Hier ziet men weer eens dat burgerparticipatie mensen mobiliseert om over te gaan tot actie. Ook werd er genoemd dat er te hard werd gereden door motorvoertuigen of daar ook iets aan gedaan kon worden? Hierop heeft de voorzitter van de commissie aangegeven dat dit gemeld zal worden aan de buurtbrigadier.

Het was een geslaagde avond met deze buurt en men is aan de slag gegaan. (wordt vervolgd

Mvrgr

Voorzitter Commissie Veiligheid en openbare Ruimte

 

Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

Kort Verslag bijeenkomst 14 maart 2017

1. Opening: Vz opende de bijeenkomst een heette eenieder van harte welkom

2. Mededelingen: Aantal leden niet aanwezig met kennisgeving. Er is geen agenda gemaakt en geen verslag van de voorgaande bijeenkomst. Excuses voor dit ongemak.

3. Stand van zaken:

a. Nieuwe Uitleg: De buurt heeft een uitnodiging gekregen van deze commissie voor een buurtavond. Op dit moment zijn er 25 – 30 gegadigden. Voorstel is om deze avond te organiseren in de Wilbertdries op 19 april 2017. Actie Vz.

b. Viltstraat: Volgende week dinsdag 21 maart 2017 wordt er een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente waar de plannen worden door besproken met de bewoners. Iedereen van de Viltstraat heeft een uitnodiging gekregen. Het vindt plaats in De Zwaan.

c. Telefooncel Wilbertsplein: Het begint een soap te gaan worden wat betreft de telefooncel. Er is bericht gekomen vanuit de gemeente dat deze telefooncel wordt aangehouden. Dat is uiteraard zeer vreemd omdat men in september 2016 had aangegeven dat deze weg zou gaan. Integendeel; hij blijft als enige bestaan in Bakel. We wachten nog even af de reactie van een wethouder, anders zal de commissie gaan beraden wat te gaan doen. Wordt vervolgd.

Aansluitend de Bank van de Provincie; deze is met graffiti beschadigd, de plek waar deze nu staat is niet goed.  Hij moet daar echt weg. Vz geeft aan dat dit zo niet verder kan, er moet echt naar een oplossing worden gekeken. Ook hier heel even afwachten wat de desbetreffende wethouder voor informatie zal geven wat te doen met die telefooncel. Wordt vervolgd

d. Whattsapp Buurt: Op dit moment zijn er 14 buurten al gestart of zijn bezig met de opstartfase – of hadden informatie opgevraagd. De commissie geeft aan om in het voorjaar wederom een voorlichtingsavond te organiseren Buurtpreventie samen met de gemeente. Actie Vz

(Buurten zijn: Hendrikstraat, Beatrixstraat, De Hilt, Helling, Bremmen, Speelweide, Soersel, Over de brug, Diepstratenlaan (Bortelhoek), Nieuwe Uitleg, Korenbloemstraat, Buitenkamp/Hoekendaal)

e. Hooge Braak; men (de gemeente) is begonnen met de afgesproken aanpassingen aan de weg/parkeerplekken. Tevens is met gestart met het beplanten van enige stroken. Niet alles loopt vlekkeloos maar probleempjes worden direct opgepakt door de gemeente.

4. Rondvraag;

Wat is de stand van zaken aangaande verlichting pad Diepstratenlaan – Auwerschootseweg? In eerste instantie heeft de gemeente het afgewezen, echter bij de rondgang Verkeersveiligheid met een ambtenaar zijn er toch nog wat vraagjes gerezen, waardoor de ambtenaar het weer mee nam voor beraad. We verwachten binnen een week of twee dat we antwoord krijgen.

In de Hendrikstraat en Randwijk zijn er vragen gesteld aangaande de bomen in deze straten. Er is al een rondje gedaan met een ambtenaar van de gemeente, men wacht even af op hun bevindingen. Bij een teleurstellend bericht is er advies gegeven vanuit de commissie om een handtekening actie te organiseren.

Carnaval Bakel optocht: Er zijn klachten binnen gekomen over; wildpoepen, wildplassen en dergelijke zaken. Er is door de commissie verzocht deze klachten eerste te melden aan de verantwoordelijke organisatie, de carnavalsvereniging. Als er geen oplossing komt of geen gesprek, zal de vz van deze commissie het bespreekbaar maken in het bestuur van de Stem van Bakel. Aantekening aangaande het plein concert was goed georganiseerd.

5. Sluiting: De vz sloot de bijeenkomst de eerstvolgende commissie is op 11 april 2017, aanvang 19:30 uur in Het Parochiehuis te Bakel.

Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

Kort Verslag bijeenkomst 10 januari 2017

1. Opening

De Vz opende de bijeenkomst met eerst eenieder de Allerbeste Wensen voor 2017.

2. Vaststellen agenda:

Agenda werd vastgesteld

3. Mededelingen:

Als er door commissieleden documenten worden opgemaakt, met de intensie om ze te sturen naar de gemeente, gaat dit altijd via de vz van de commissie!

De evenementenborden zijn weg. De informatieborden gaan ook weg. Misschien een idee om een informatiebord als alternatief op het Wilbertsplein te laten plaatsen. Dit wordt nog besproken in de bestuursvergadering van SvB.

In het centrum worden de wandel- fietspaaltjes verwijderd, de reden is dat heden ten dage iedereen een mobiel heeft met google-maps en dergelijke.

Er is door inwoners geconstateerd dat er achter de Jumbo/GEA regelmatig auto’s worden gesignaleerd! Wordt door gegeven aan de wijkbrigadier.

In het voorjaar wordt er weer een Buurt Whatssapp georganiseerd. Weer in samenwerking met de gemeente en de politie.

Er wordt een buurt bijeenkomst georganiseerd in de Viltstraat met de bewoners. Dit gaat plaatsvinden op 31 januari om 19:30 uur.

4. Stand van zaken Verkeers-veiligheid knelpunten Bakel

Er is inmiddels contact met de gemeente voor een soortgelijke schouwing naar deaangegeven situatie in het dorp. De vz zal een afspraak plannen met de leden van deze commissie en de gemeente.

Met de bewoners van de Gemertseweg wordt navraag gedaan over de genomen acties vanuit de politie aangaande zwaar verkeer en hardrijden. (Vz)

5. Aandachtsgebieden Wijkbrigadier:

Deze is vandaag niet aanwezig, volgende bijeenkomst agenderen

6. Rondvraag:

Catorisering wegen Bakel; is daar nog iets van vernomen? Nee geen stukken meer van gehad!

Telefooncel: Contract is afgelopen, er is contact nu met de gemeente hierover wanneer men de telefooncel gaat weghalen. Misschien een idee om er een feestelijk tintje te geven als de Bank van de Provincie wordt geplaatst. (Nog verder uitwerken en agenderen eerstvolgende bijeenkomst.

Er is tijdens het eerste project plan Soersel aangegeven aan de oude wijk dat er geen doorgaand verkeer mogelijk zou zijn vanuit de nieuwbouw wijk. De vz neemt dit mee tijdens de rondgang binnenkort met de gemeente.

7. Sluiting:

Om 20:25 uur sloot de vz deze bijeenkomst met dank aan de aanwezigen; eerstvolgende commissie bijeenkomst is op 14 februari 2017 aanvang 19:30 uur in Het Parochiehuis!

Kort verslag Commissie VOR 6 december 2016

 1. Opening; De vz opende de vergadering en heette eenieder van harte welkom
 2. Vaststellen agenda; geen aanvullingen
 3. Mededelingen; Geen mededelingen
 4. stand van zaken;  A: Er was maar een klein groepje mensen aanwezig bij de voorlichting Buurt Whattsapp, de presentatie was goed en duidelijk met dank aan Peter van Horen en Ad Rijnen. In het voorjaar zal er weer een voorlichtingsbijeenkomst worden gepland.

B. Viltstraat: Men vertelde dat het een goede actie was om wensen te                   bespreken met de commissie van de gemeenteraad. Is nu mee genomen met de begroting in 2017.

C. Overlast Jongeren bij de Jumbo heeft de aandacht!

D. Nog geen reactie gehad van een bewoner van de Nieuwe Uitleg.

E. Er is inmiddels contact geweest met de gemeente over een schouwing in het dorp bij verschillende knelpunten in Bakel. Er moet nog een afspraak worden gemaakt overdag.

5. Rondvraag; Geen

6. Bij deze sloot de vz deze bijeenkomst met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng.

Mvrgr

Vz Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

Verslag bijeenkomst 8 november 2016 Parochiehuis te Bakel 19:30 – 20:30 uur

 • Opening

De vz opende de vergadering en heet eenieder van harte welkom

 • Mededelingen:

Viltstraat, de bewoners zijn bij de commissie vergadering geweest waar de situatie wederom is besproken over de weg in deze straat. Men bespreekt het in de begroting besprekingen. Inmiddels is er bekend dat met de problemen gaan aanpakken in 2017

 • Verslag is behandeld en met dank aan de notulist
 • Stand van zaken:
  1. Gemertseweg:Er door onze buurtbrigadier aangegeven dat er een 5-tal controles zijn geweest zowel opvallend als onopvallend. Daar zijn een aantal overtredingen geconstateerd waarbij een voertuig veel te hard reed dan de toegestane snelheid. Men blijft hier aandacht op houden.
  2. Overlast bij de diverse plekken hebben de aandacht van de wijkbrigadier. Zodra zaken zich gaan afspelen kan men deze melden via de voorzitter. Deze koppelt het dan terug naar de wijkbrigadier.
  3. Dorpsvisieplan: Hieronder een paar opvallende weg situaties waar zeker een verbetering in kan komen. Zie aantekeningen zijkant! Er is nog geen reactie terug van de gemeente hierop. Hier vier voorbeelden waar de gemeente naar moet kijken betreffende verkeersveiligheid. Zie aantekeningen pdf format met opmerkingenrechts! Kunnen er hier oplossingen worden bedacht om voor te leggen aan de bewoners en SvB.  Nog geen reactie ontvangen
  4. Telefooncel Dorpsstraat; er is inmiddels contact geweest met de gemeente over het eventueel laten verwijderen van de telefooncel. Hij deed het voorheen niet maar per toeval is men erachter gekomen dat de lijn het weer deed. Maar de gemeente heeft aangegeven dat er een contract ligt dat afloop op 1 januari 2017. Tot die tijd blijft de telefooncel staan. (Wordt vervolgd)  per 1-1-2017 weg!
  5. Verkeersbrigadiers; Is er een mogelijkheid dat er (weer) extra verkeersbrigadiers kunnen komen in Bakel. Gedacht wordt aan projecten eventueel vanuit UWV. Misschien kan de gemeente kijken of hier een mogelijkheid zit? Het betreft dus de Dorpsstraat! Nieuw item is er een mogelijkheid?
  6. Lantaarnpaal verlichting: Er werd een opmerking geplaatst dat het voorstel voor twee lantaarnpalen op het pad van de Diepstratenlaan en Auwerschootseweg niet in het vorig verslag stond vermeld. Dat was de vz vergeten te vermelden. Bij deze staat het er nu in. Dit verslag gaat ook naar de wethouder toe, met de vraag welke mogelijkheden zijn er dan? En is het mogelijk. Er is geconstateerd door de bewoners dat er een klein groep jongeren daar verblijven die opvallend geheimzinnig doen. Misschien een aandacht voor de politie en/of jongerewerker? Tevens werd er een melding gedaan dat de laatste tijd hangjongeren zich ophouden bij de plaatselijke Jumbo, ook misschien een aandachtspunt voor politie en/of jongerenwerker. Hier is de vraag voor het plaatsen van twee lantaarnpalen ivm de veiligheid in het algemeen. Is nu een heel donker pad!!!!Is er een mogelijkheid tot het plaatsen van twee lantaarnpalen nu het pad intensief wordt gebruikt? Nog geen reactie mogen ontvangen?
  7. Buurt Whatts app: Op 1 december 2016 gaat er een informatie avond plaatsvinden in het Parochiehuis aanvang 19:30 uur!!!!!
  8. Ingekomen brief van een inwoner Dorpsstraat Bakel: De Dorpsstraat is uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer, vrachtauto’s vanaf de grote rotonde. Helaas razen zij door Bakel en met name vrachtauto’s van de bedrijven Rooyakkers en van Kessel, beide uit Milheeze. Het geluid bij de drempel laat daarnaast niets de wensen over. Kan daar niet een tijdje op gecontroleerd worden? Conform wet- en regelgeving mogen er alleen vrachtwagens erdoor met bestemming in de Dorpsstraat!!!!!!!!
  9. Ook het zebrapad ter hoogte van Frans Sigmans is onveilig. Hoezo kun je de kinderen leren om vanaf de Dorpsstraat over te steken richting Molenakkers? Je moet oversteken achter een dikke eikenboom uit en is levensgevaarlijk! Dit gaat mee naar de gemeente! Ziet de gemeente mogelijkheden om te komen tot een snelle oplossing ivm de verkeersveiligheid? Dit zijn opmerkingen van een buurt bewoner waar de commissie ook achter staat Ook nog geen reactie op mogen ontvangen
  10. Sluiting: De Vz sloot de vergadering om 20:30 uur met dank aan eenieder voor hun inbreng.

Namens de commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

Theo Schriks

Voorzitter

Aktiepunten DB SVB Datum voorstel dinsdag 6 december 2016 aanvang 19:30 uur

Verslag wordt doorgestuurd naar de gemeente.

20161108-verslag-commissie-veiligheid-en-openbare-ruimte-met-commentaar

 

Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

Verslag bijeenkomst 18 oktober 2016
Parochiehuis te Bakel 19:30 – 20:30 uur

 • Opening

 

De vz opende de vergadering en heet eenieder van harte welkom

 • Mededelingen:

 

 1. Viltstraat, heeft in de krant gestaan omdat de bewoners vinden dat de kwaliteit van de weg niet meer optimaal is. Daar is men al een keer bij de gemeente geweest en heeft men bij de desbetreffende commissie/raad ingesproken. Dit is opgepakt en op donderdag 20 oktober as mag men wederom toelichting geven over de ontstane problematiek. (Wordt vervolgd)
 • Verslag is behandeld en met dank aan de notulist

 

 • Stand van zaken:

 

 1. Gemertseweg: Er is inmiddels een controle geweest door geüniformeerde agenten van de politie. De buurtbewoners vonden dit natuurlijk een goede actie, maar niet op een vrijdagmiddag op het tijdstip van 14:00 uur en niet in uniform. Men had ook de indruk dat men er niet langer dan een uur of minder hebben gestaan. Dat het op de FB en andere media-instrumenten heeft gestaan heeft het volgens de bewoners geen juist effect gehad. Dit zal worden teruggekoppeld aan de buurtbrigadier. Een vraag die gesteld werd was: Wat was het doel van deze controle? De Vz stelde voor om ook een buurtavond te organiseren samen met eventueel de buurtbrigadier om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken wat men hieraan kan gaan doen. De aanwezigen gaan informeren of er hieraan interesse is. (Wordt vervolgd)
 2. Overlast van jongeren bij de sporthal De Beek en op het speelveld Bergroosstraat en Burg Diepstratenlaan; de wijkbrigadier gaf aan dat de jongeren bij de sporthal in zicht zijn en er is al met de jongerenwerker actie op uitgezet. Wat betreft het speelveld wordt er nu genoteerd en wordt in de gaten gehouden.
 3. Wat is de stand van zaken aangaande overlast bij de sporthal en op het veld Bergroosstraat en Diepstratenlaan?
 4. Dorpsvisieplan: Hieronder een paar opvallende weg situaties waar zeker een verbetering in kan komen. Zie aantekeningen zijkant!        Hier vier voorbeelden waar de gemeente naar moet kijken betreffende verkeersveiligheid.
 5. Telefooncel Dorpsstraat; er is inmiddels contact geweest met de gemeente over het eventueel laten verwijderen van de telefooncel. Hij deed het voorheen niet maar per toeval is men erachter gekomen dat de lijn het weer deed. Maar de gemeente heeft aangegeven dat er een contract ligt dat afloop op 1 januari 2017.

Tot die tijd blijft de telefooncel staan. (Wordt vervolgd)

 1. Bijeenkomst CV Pierewaaiers: Er is een bijeenkomst geweest dat georganiseerd werd door de carnavalsvereniging. Met had het over de aantal wagens van jongeren met geluidsoverlast. Maar ook over de aantal wagens en geluidsvolume, na de optocht, in het centrum. Men heeft aangegeven dat er gelet wordt welke wagen(s) uit ons dorp komen en welke niet. Daarbij hebben de Bakelse wagens voorrang met een maximum van 10. De CV heeft aangegeven strenger op toe te zien en dat er metingen worden verricht betreffende de geluidsvolume (max 75DCB) (Wordt vervolgd)
 2. Er werd een opmerking geplaatst dat het voorstel voor twee lantaarnpalen op het pad van de Diepstratenlaan en Auwerschootseweg niet in het vorig verslag stond vermeld. Dat was de vz vergeten te vermelden. Bij deze staat het er nu in. Dit verslag gaat ook naar de wethouder toe, met de vraag welke mogelijkheden zijn er dan? En is het mogelijk. Er is geconstateerd door de bewoners dat er een klein groep jongeren daar verblijven die opvallend geheimzinnig doen. Misschien een aandacht voor de politie en/of jongerewerker? Tevens werd er een melding gedaan dat de laatste tijd hangjongeren zich ophouden bij de plaatselijke Jumbo, ook misschien een aandachtspunt voor politie en/of jongerenwerker.
 3. Buurt Whatts app: Zoals beloofd zal er contact worden gezocht met de gemeente voor een infoavond in Bakel over de Buurt app. Vz zal de gemeente vragen wanneer dit kan gaan plaatsvinden! (noot: met gemeente afgesproken dit te bespreken na 10 november 2016 i.v.m. vakantie betrokken ambtenaar)
 4. Ingekomen brief van een inwoner Dorpsstraat Bakel:
  1. De Dorpsstraat is uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer, vrachtauto’s vanaf de grote rotonde. Helaas razen zij door Bakel en met name vrachtauto’s van de bedrijven Rooyakkers en van Kessel, beide uit Milheeze. Het geluid bij de drempel laat daarnaast niets de wensen over. Kan daar niet een tijdje op gecontroleerd worden?
  2. Ook het zebrapad ter hoogte van Frans Sigmans is onveilig. Hoezo kun je de kinderen leren om vanaf de Dorpsstraat over te steken richting Molenakkers? Je moet oversteken achter een dikke eikenboom uit en is levensgevaarlijk! Dit gaat mee naar de gemeente!
 1. Sluiting: De Vz sloot de vergadering om 20:3 uur met dank aan eenieder voor hun inbreng.

Namens de commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

Theo Schriks

Voorzitter

Aktiepunten DB SVB Datum voorstel dinsdag 8 november 2016 aanvang 19:30 uur

Verslag wordt doorgestuurd naar de gemeente, aan de verantwoordelijke wethouder.

[TS1]Zicht vanaf ventweg aan de overzijde van de Bergstraat. Kan hier een inrijverbod komen of aan deze kant of aan de andere kant van de ventweg bij Fam. Goossens?

[TS2]Kijk op de ventweg Helmondsestraat vanaf fietspad bij Sjef van Hoof. Vanaf Molenweg komen auto’s hard aanrijden tot de Bergstraat

[TS3]Ventweg vanaf Fam. V. melis. Nr.37. Hier rijden de auto’s hard vanaf de Molenweg in, dan rechtsaf richting Bakel. Men moet nog een keer terugsteken om de draai goed te kunnen maken. Een GEVAARLIJKE-situatie dus!

[TS4]Hier een inrij verbod richting pomp. Mw, van Melis is graag bereid voor een gesprek.

(afdrukformaat : PDF)
20161018-verslag-commissie-veiligheid-en-openbare-ruimte

 

20161018-verslag-commissie-veiligheid-en-openbare-ruimte-met-commentaar

Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

Verslag bijeenkomst 18 oktober 2016 Parochiehuis te Bakel 19:30 – 20:30 uur

 • Opening

 

De vz opende de vergadering en heet eenieder van harte welkom

 • Mededelingen:

 

 1. Viltstraat, heeft in de krant gestaan omdat de bewoners vinden dat de kwaliteit van de weg niet meer optimaal is. Daar is men al een keer bij de gemeente geweest en heeft men bij de desbetreffende commissie/raad ingesproken. Dit is opgepakt en op donderdag 20 oktober as mag men wederom toelichting geven over de ontstane problematiek. (Wordt vervolgd)
 • Verslag is behandeld en met dank aan de notulist

 

 • Stand van zaken:

 

 1. Gemertseweg: Er is inmiddels een controle geweest door geüniformeerde agenten van de politie. De buurtbewoners vonden dit natuurlijk een goede actie, maar niet op een vrijdagmiddag op het tijdstip van 14:00 uur en niet in uniform. Men had ook de indruk dat men er niet langer dan een uur of minder hebben gestaan. Dat het op de FB en andere media-instrumenten heeft gestaan heeft het volgens de bewoners geen juist effect gehad. Dit zal worden teruggekoppeld aan de buurtbrigadier. Een vraag die gesteld werd was: Wat was het doel van deze controle? De Vz stelde voor om ook een buurtavond te organiseren samen met eventueel de buurtbrigadier om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken wat men hieraan kan gaan doen. De aanwezigen gaan informeren of er hieraan interesse is. (Wordt vervolgd)
 2. Overlast van jongeren bij de sporthal De Beek en op het speelveld Bergroosstraat en Burg Diepstratenlaan; de wijkbrigadier gaf aan dat de jongeren bij de sporthal in zicht zijn en er is al met de jongerenwerker actie op uitgezet. Wat betreft het speelveld wordt er nu genoteerd en wordt in de gaten gehouden.
 3. Wat is de stand van zaken aangaande overlast bij de sporthal en op het veld Bergroosstraat en Diepstratenlaan?
 4. Dorpsvisieplan: Hieronder een paar opvallende weg situaties waar zeker een verbetering in kan komen. Zie aantekeningen zijkant!  Hier vier voorbeelden waar de gemeente naar moet kijken betreffende verkeersveiligheid. Zie pdf document voor foto’s.
 5. Telefooncel Dorpsstraat; er is inmiddels contact geweest met de gemeente over het eventueel laten verwijderen van de telefooncel. Hij deed het voorheen niet maar per toeval is men erachter gekomen dat de lijn het weer deed. Maar de gemeente heeft aangegeven dat er een contract ligt dat afloop op 1 januari 2017.

Tot die tijd blijft de telefooncel staan. (Wordt vervolgd)

 1. Bijeenkomst CV Pierewaaiers: Er is een bijeenkomst geweest dat georganiseerd werd door de carnavalsvereniging. Met had het over de aantal wagens van jongeren met geluidsoverlast. Maar ook over de aantal wagens en geluidsvolume, na de optocht, in het centrum. Men heeft aangegeven dat er gelet wordt welke wagen(s) uit ons dorp komen en welke niet. Daarbij hebben de Bakelse wagens voorrang met een maximum van 10. De CV heeft aangegeven strenger op toe te zien en dat er metingen worden verricht betreffende de geluidsvolume (max 75DCB) (Wordt vervolgd)
 2. Er werd een opmerking geplaatst dat het voorstel voor twee lantaarnpalen op het pad van de Diepstratenlaan en Auwerschootseweg niet in het vorig verslag stond vermeld. Dat was de vz vergeten te vermelden. Bij deze staat het er nu in. Dit verslag gaat ook naar de wethouder toe, met de vraag welke mogelijkheden zijn er dan? En is het mogelijk. Er is geconstateerd door de bewoners dat er een klein groep jongeren daar verblijven die opvallend geheimzinnig doen. Misschien een aandacht voor de politie en/of jongerewerker? Tevens werd er een melding gedaan dat de laatste tijd hangjongeren zich ophouden bij de plaatselijke Jumbo, ook misschien een aandachtspunt voor politie en/of jongerenwerker.
 3. Buurt Whatts app: Zoals beloofd zal er contact worden gezocht met de gemeente voor een infoavond in Bakel over de Buurt app. Vz zal de gemeente vragen wanneer dit kan gaan plaatsvinden! (noot: met gemeente afgesproken dit te bespreken na 10 november 2016 i.v.m. vakantie betrokken ambtenaar)
 4. Ingekomen brief van een inwoner Dorpsstraat Bakel:
  1. De Dorpsstraat is uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer, vrachtauto’s vanaf de grote rotonde. Helaas razen zij door Bakel en met name vrachtauto’s van de bedrijven Rooyakkers en van Kessel, beide uit Milheeze. Het geluid bij de drempel laat daarnaast niets de wensen over. Kan daar niet een tijdje op gecontroleerd worden?
  2. Ook het zebrapad ter hoogte van Frans Sigmans is onveilig. Hoezo kun je de kinderen leren om vanaf de Dorpsstraat over te steken richting Molenakkers? Je moet oversteken achter een dikke eikenboom uit en is levensgevaarlijk! Dit gaat mee naar de gemeente!
 1. Sluiting: De Vz sloot de vergadering om 20:3 uur met dank aan eenieder voor hun inbreng.

Namens de commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

Theo Schriks

Voorzitter

Aktiepunten: Datum voorstel dinsdag 8 november 2016 aanvang 19:30 uur

 

Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

Verslag bijeenkomst 12 juli 2016 Parochiehuis te Bakel 19:30 – 20:35 uur 

Agenda:

 • Opening

 

De vz opende de vergadering en heet eenieder van harte welkom

Mededelingen:

 1. Bomenbeleid door de gemeente Gemert-Bakel mevr. Mieke Latijnhouwers

De presentatie gaan we opvragen en komt op onze website!

 1. Stand van zaken:
 1. Hooge Braak; er is onlangs weer een bijeenkomst geweest met de buurt en de gemeente. Er waren toch nog twee buurtbewoners die bezwaar hadden ingediend. Uiteindelijk is er een compromis gesloten met alle bewoners van de Hooge Braak. Dit naar alle tevredenheid van de bewoners.
 2. Buurt App: De bedoeling is dat er in het najaar een avond wordt georganiseerd hier in Bakel. Dan zullen alle buurten die al bezig ook worden uitgenodigd om hun bevindingen te vertellen. Alle buurtverenigingen zullen worden uitgenodigd. De vz zal een prijsopgave gaan doen voor de nieuwe buurt-app bord. Deze zal in het Dorpsvisie worden vertaald als budget. Actie vz.
 3. Gemertseweg: Er is nog niets gedaan aan dit probleem. Op een of andere manier is de desbetreffende mail niet bij de juiste mensen aan gekomen. Terecht dat de commissie vindt dat dit beter opgepakt diende te worden door de Stem van Bakel. Is een leermoment. Inmiddels is de bewuste brief verstuurd. Er schijnt wel een controle te zijn geweest maar niet op de gevraagde tijden maar rond het middag uur. Het probleem licht in de ochtend- en avondspits. De wijkbrigadier pikt dit op. Actie buurtbrigadier.
 4. Overlast van jongeren bij de sporthal De Beek en op het speelveld Bergroosstraat en Burg Diepstratenlaan; de wijkbrigadier geeft aan dat de jongeren bij de sporthal in zicht zijn en er is al met de jongerenwerker actie op uitgezet. Wat betreft het speelveld wordt er nu genoteerd en wordt in de gaten gehouden.
 5. Bomenbeleid: een bewoner gaf aan dat er onveilige situaties ontstaan door de bomen in de nieuwe uitleg. Ook hier werd het idee geopperd om contact te zoeken met de straat. De vz zal een mail sturen naar de bewoner om te kijken naar een buurt bijeenkomst! Wordt vervolgd. Actie Vz
 6. Dorpsvisieplan: de vz heeft weinig tot geen respons gehad van de leden van deze commissie. Uiterlijk voor 23 juli 2016 reageren aub. naar de vz. Het stuk moet voor 1 augustus 2016 naar het dagelijks bestuur van de Stem van Bakel.
 7. Rondvraag: Er wordt een zorgelijke opmerking gevraagd over het toenemende wilde zwijnen. Het heeft de nodige aandacht van de wijkbrigadier. De populatie schijnt zich uit te breiden. De zwijnen zijn gesignaleerd op de Kievitsbraak. De populatie is sinds 2012 aan het uitbreiden, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Bij de Stippelberg zijn er al extra borden geplaatst let op.
 8. Sluiting: De Vz sloot de vergadering om 20:35 uur met dank aan eenieder voor hun inbreng.

 

Namens de commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

Theo Schriks

Voorzitter
Afdrukversie (PDF) :
notulen Veiligheid en Openbare Ruimte 12-07-2016

Notulen en actielijst DSVB

Verslag bijeenkomst 09 juni 2016 aanvang 20:30 – 22:00 uur
Het Parochiehuis
1. Opening De vz opende de vergadering en heette eenieder van harte welkom

Mededelingen:
Afmeldingen: bekend bij vz
Buurt app Stand van zaken; de vz zal in overleg met gemeente en politie kijken naar een openbare bijeenkomst in Bakel voor de buurt app. Inmiddels is er een gesprek geweest met de buurt app in Soersel, maar andere zijn ook bezig. De planning zal zijn in het najaar 2016

2. Vaststellen agenda Geen aanvullingen.

3. Notulen 14 april 2016 Zijn vast gesteld, enkele zaken komen terug inzake het antwoord van de wethouder op een aantal zaken agenda punt 4.

4. Brief van Wethouder aangaande verkeersvragen: De vz leest de brief die deze commissie heeft mogen ontvangen; allereerst fijn dat de wethouder zo snel schriftelijk reageerde. Echter is de commissie niet blij met de antwoorden. De commissie zal dan ook binnenkort schriftelijk reageren op deze brief. De brief van de wethouder zal ook op de site verschijnen, uiteraard zal de reactie van deze commissie erbij worden gezet. Er zijn vragen over de analyse die is opgemaakt naar aanleiding van het verkeersonderzoek. De commissie vraagt zich af of de wethouder ook heeft gedacht aan slecht begaanbare ouderen met rollators en/of rolstoelgangers. Ook het alternatief heeft men vraagtekens bij. Er is geen voetpad aanwezig dus mensen moeten over het fietspad waar zeker ook een keer goed onderhoud aan mag worden gegeven.

5. Hooge Braak Men dacht dat de parkeer problematiek daar was opgelost, nadat de gemeente had toegestemd in de plannen, zijn er toch nog twee buurtbewoners die bezwaar hebben aangetekend. Er wordt een bijeenkomst gepland op 30 juni 2016 in Het Parochiehuis om met de buurt hierover te praten. Er zal worden gekeken of er een compromis kan worden gesloten. Wordt vervolgd.

6. Gemertseweg Enkele buurtbewoners waren aanwezig die hun bezorgdheid uit spraken over deze weg. Een vader vertelde bij het wegbrengen van zijn kinderen naar school, dat er een grote vrachtwagen combinatie zo hard reed dat een van zijn kinderen bijna de weg werd op gezogen door de rijwind van deze combinatie.  De vader vertelde al meteen dat het gezin daar niet zal blijven wonen gezien de gevaarlijke verkeerssituaties die daar aanwezig zijn. Wanneer wordt er een keer gehandhaafd door de Politie. De vz zal contact leggen met de buurtbrigadier om te vragen voor een snelle actie. Er wordt ook gemeld dat automobilisten niet schuwen om fietser niet links in te halen maar ook rechts over het fietspad.
Auerschootseweg Mail ongeruste buurtbewoner: Beste commissie Excuses voor het late mailtje, ik zag dat het nog in de concepten stond. Ik kon niet aanwezig zijn vandaag omdat ik tegen de deadlines van mijn scriptie aan loop. Volgende week moet ik het ingeleverd hebben en daarna wil ik gerust een bijeenkomst bijwonen. Momenteel zit ik in de tuin te studeren en hoor ik de auto’s voorbijrazen. Overdag is het geluid zo hard dat ik de mensen niet eens kan verstaan. Dus voor mij genoeg redenen om me in te zetten voor de verkeersveiligheid en de daaruit voortvloeiende overlast. Vz bespreekt dit met buurtbrigadier/gemeente

7. Het Bankje 1300 Het geschonken bank aan Bakel 1300 van de Provincie dient een andere, betere en mooier plek te krijgen in het dorp. Een aantal leden van deze commissie zijn drukdoende geweest om naar een oplossing te kijken. Die is er inmiddels gevonden bij de waterpomp op het Wilbertsplein. Echter staat daar een telefooncel waarop ook een reclamewand bij zit. Deze groep heeft een brief gestuurd naar de gemeente en inmiddels is er antwoord ook op gekomen. De VOR zal hierop reageren of het e.e.a. niet versneld kan worden. (Wordt vervolgd)

8. Rondvraag Kan er een (waarschuwing) verkeersbord komen aan de kruising Dorpsstraat – Wilbertsplein (komende vanuit Milheeze) die aangeeft dat verkeer van rechts voorrang heeft. De vz zal dit mee nemen in de brief naar de wethouder. Er wordt ook gevraagd voor extra verkeerscontrole bij Hoekendaal – Buitenkamp, ook daar schijnt men niet aan de max snelheid te houden die daar geldt. De vz zal dit kortsluiten met de wijkbrigadier. Helmondsestraat: Is er een mogelijkheid dat de verkeersveiligheid van voetgangers bij de oversteekplaats (De Molen) verbeterd kan worden. Men staat tussen bomen en zijn dus niet goed zichtbaar voor het verkeer op de weg. De vz zal dit meenemen Bij het bankje op de grote grasveld Bergroostraat – Diepstratenlaan is er het verhaal dat daar wordt gedeald in drugs. De vz zal dit bespreken met de wijkbrigadier voor een eventuele actie.

9. Sluiting De vz sloot de bijeenkomst, om 22:00 uur, met dank aan ieders inzet en nodigt graag iedereen weer uit voor de volgende bijeenkomst in juli 2016
Volgende bijeenkomst: 12 juli 19:30 uur Parochiehuis

Afdrukversie (PDF) :
20160609 verslag Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte

 

Commissie Veiligheid en Openbare Ruimte
Notulen 17-03-2016
Verslag en nieuwe Agenda is altijd te vinden op de website van De Stem Van Bakel www.
1. Opening:  Vz opende de bijeenkomst en heet eenieder van harte welkom.

2. Mededelingen: De Stem van Bakel is bezig met een  dorpsvisie.  In dit Dorpsvisie komen de aandachtspunten vanuit de commissie visie voor de toekomst. Hoe kunnen we preventief optreden om zaken die nu spelen te voorkomen in de toekomst. De Vz is bezig met een voorzetje en zal dit uiterlijk 25 maart 2016 rondsturen aan de commissie. Graag op/aanmerkingen of aanvullingen naar de Vz.  Actie Theo

3. Verslag van 16 februari 2016; Het verslag  werd goed bevonden met dank aan de notulist!

4. Stand van zaken Hooge Braak: Er heeft een gesprek plaats gevonden met de Wethouder. In dit gesprek heeft de SVB tekst en uitleg gegeven over het probleem in de buurt. Na dit gesprek is er een bijeenkomst geregeld samen met de gemeente en de buurt. Dat heeft geleid naar een aantal voorstellen die de gemeente nu aan het uitwerken is. Daarna zal de gemeente deze voorstellen voorleggen aan de buurt. DSVB is blij met deze ontwikkelingen. We wachten af wat de buurt van de Hooge braak en de gemeente voor een besluit gaan nemen. De buurtbewoners geven aan dat ze blij zijn dat het na jaren weer wordt opgepakt. Men is de SVB dankbaar dat deze hier een succesvolle bemiddeling hebben gedaan waardoor men weer in gesprek is gegaan.

5. Verslag gesprek met de wethouder belast met de portefeuille Openbare Ruimte; Tijdens dit gesprek zijn er een aantal zaken aan de orde geweest waar onder;
5.1 Verkeer en glasbakken Jumbo Bakel
5.2 Verkeer Gemertseweg 5.3 KPN telefooncel Dorpsstraat Genoemde zaken krijgen de aandacht en zal bekeken worden hoe en wat en welke oplossing eventueel zal volgen (Wordt vervolgd)

6. Wat Verder Ter Tafel Komt:
6.1 Er staat een bord ook bij de Jumbo, gezien vanuit de weg komende van Deurne. Dat bord met bedrijfsnamen vindt men hinderlijk en men kan niet goed het overige deelnemende verkeer zien? De SVB gaat ter plaatse kijken en zal hierop terug komen in de eerstvolgende bijeenkomst van deze commissie. Jolanda van Rooy, van de gemeente gaat over bewegwijzering.
6.2 Bank Provincie en de KPN telefooncel; Men leest een brief voor, die gestuurd is naar de gemeente aangaande de Bank van de Provincie (geschonken aan Bakel 1300) en de telefooncel. Slecht zicht door de reclame die geplakt is op de telefooncel. En de bank zou daar mooi kunnen staan. De gemeente heeft hierop een reactie gestuurd. De mail wordt door gestuurd naar de Vz en deze zal namens de commissie een reactie sturen. Actie Janine en Theo De Vz deed een voorstel om een oproep te doen aan de Bakelse bevolking voor een mooie plek in het dorp. De aanwezige leden stelde voor om samen te kijken naar een aantal plekken en deze dan voor te leggen aan de Bakelnaren. (Actie Theo)
6.3 De blauwe zone: De blauwe zone is op dit moment een doorn in het oog van een grote groep Bakelnaren. Sinds de Jumbo weg is van het Wilbertsplein, heeft deze huidige Blauwe Zone geen nut meer. De reactie op dit moment vanuit de gemeente is of dit mee genomen kan worden in de komende Dorpsvisie? De commissie wil hier niet op wachten en zal een officieel verzoek doen om deze borden te verwijderen zodat iedere verkeersdeelnemer met voertuigen kunnen zien dat de blauwe zone niet meer geldig is. Misschien kan het worden verplaatst natuurlijk na overleg met de ondernemers en bewoners van het Muziekhofje en vd Poelstraat. Daar heeft men veel “overlast” van wild- parkeerders. Natuurlijk zal er dan voor de buurtbewoners en Ondernemers een ontheffing dienen te komen.(Actie Theo)
6.4 Viltstraat Er wordt geklaagd over de wijze waarop de Viltstraat momenteel eruit ziet, men klaagt over een slecht wegdek. (Actie Theo)
6.5 Civilant buurt app; Het blijft vooral heel stil hoe en wat over de buurt app vanuit de gemeente. De SVB raad de buurten aan, die interesse hadden getoond in deze app, om de Civilant app te gebruiken via de app store. Wel verzoekt de commissie om bij de Vz aan te geven als men hier wil starten. Verder zal de vz contact opnemen met de gemeente hoe de stand van zaken is! Actie Theo
Buitenbeter app is een mooie vooruitgang met melden. Binnen een week is het blijkbaar geregeld. (App store; Buitenbeter)
6.6 Bankje KBO
Het bankje KBO is geplaatst echter zijn er de laatste tijd verdachte personen gesignaleerd en er is al contact geweest met de Politie. Men heeft hier aandacht voor. Worden er zaken geconstateerd waar men twijfels bij heeft maak altijd melding bij de politie. Niet dringende zaken via het 0900-8844 of bij nood of ernstige verstoring het 112 nummer.

7. Rondvraag.:
Hendrikstraat: De aanwezige bomen in de straat leveren problemen op oa met de riolering in de straat. De buurt heeft hierover al een aantal keren meldingen over gemaakt bij de gemeente. De wortels komen door op de gronden van de bewoners waar deze de aansluitingen van de riolering wordt beschadigd. De gemeente zegt dan dat dit voor de eigenaar/bewoner is en dient dan ook voor de kosten op te komen! Er is tot op heden nog geen reactie van de gemeente gekomen betreffende het Bomenbeleid. De vz vindt dat de gemeente hierop anders kan reageren. Hij zal dit ook in ieder geval vragen aan de gemeente of men dit op een andere wijze kan oplossen?  Actie Theo.

8. Sluiting

De Vz sluit de vergadering  en dankte eenieder voor hun bijdrage
Eerstvolgende bijeenkomst 14 april 2016 19:30 uur in het Parochiehuis te Bakel
Afdrukversie (PDF) :
Notulen Veiligheid en Openbare Ruimte 17-03-2016

 

Notulen 18 februari 2016 Veiligheid + Openbare Ruimte

Notulen 18 februari 2016 Het Parochiehuis

Aanvang 19:30 uur tot 20:30 uur

Aanwezig: Linda de Koning, Hanneke Maas, Madita Ferreir, Sjef Klumpers, Joke Verberkt, Janine, Johan Habraken, Joris van Loon, Sandy van Grootel, Peter Goossens.

Afgemeld: Hans Goossens – Rik Curfs – Ad Rijnen

 

 1. Opening
  Theo Opende de vergadering en heette eenieder van harte welkom.

 

 1. Mededelingen
  Toevoegen aan de agenda Gemertseweg punt 8Verplaatsen van de dinsdagavond naar de donderdagavond; reden is heel simpel, de vz is dan niet aanwezig op dinsdag, op donderdag meestal wel. Er wordt rekening gehouden met andere activiteiten, daarom vanaf 19:30 tot uiterlijk 20:30 uur.Eerst volgende bijeenkomst: donderdag 17 maart 2016 aanvang 19:30 uur Het ParochiehuisEr komt een evaluatie met de gemeente aangaande Carnavalsmaandag, de activiteit met de Wagens met jeugd en jongeren; er ontstond een discussie wat wel en niet zou moet worden toegestaan. Je hoort ook verschillende geluiden uit het dorp. Er is vanuit de gemeente een vergunning afgegeven voor dit evenement. Er waren mensen aanwezig die de geluiddecibel continue hebben gemeten. Als er op/aanmerkingen zijn dient men dit eerst met de organisatie te bespreken. Komt men er niet uit dan kan men aankloppen bij DSVB. Deze gaan dan bekijken hoe men weer in gesprek kan komen. Verder wacht de DSVB de evaluatie van de gemeente af. Actiepunt TheoDe telefooncel aan de Dorpsstraat, wat voor functie heeft deze nog? Er is navraag gedaan bij de KPN, die vertelde dat het geen enig functie meer heeft in een dorp. Theo neemt dit mee naar de gemeente. Wordt vervolgd. Actiepunt TheoEr schijnen drie jongens kinderen te bedreigen vanaf de Kanthoeve tot aan school. Dit is door gegeven aan de school, deze zouden het weer door melden. Neem ook even contact op met Ad Rijnen hierover. Dit gaat men ook doen.

 

 1. Verslag vorige bijeenkomst
  Geen op/aanmerkingen op het vorig verslag met dank aan de notulist

 

 

 

 1. Hendrikstraat
  Er is een gesprek geweest met Ad Rijnen, over het te hard rijden in de staart. Voorstel van DSVB is om een avond te organiseren in samenwerking met de buurtbrigadier om te kijken wat is nu te hard rijden, of is het verkeerd inschatten. Theo neemt contact op met Ad om een afspraak te plannen met de buurt voor een proef avond met de lasergun! Aktie Theo
 2. Auerschootseweg/Jumbo
  Er komen langzamerhand meer klachten binnen over de verkeersveiligheid rondom de nieuwe Jumbo, Aanwezigen gaven aan dat men persoonlijk bijna van hun sokken werden gereden door klanten van de jumbo. Het moet niet gekker gaan worden. Het is niet meer de vraag, zal er een ongeluk gaan gebeuren, maar meer de vraag wanneer gaat het gebeuren. Ideeën werden gespuid over bijv. verkeersremmers zoals een zebrapad, het verplaatsen van de winkelwagenafdak aan de zijkant van de Jumbo. Kunnen de twee glasbakken niet elders worden geplaatst zodat met het overzicht van verkeer (voetgangers e.d ook) duidelijk zichtbaar zijn. Voorstel werd gedaan om dit mee te nemen naar de gemeente. Aktie Theo.
 3. Hooge braak
  Er is door de buurt een buurtavond georganiseerd waar Anita Relou, gemeenteraadslid en Theo voor uitgenodigd waren. Daar heeft de buurt gesproken over parkeer problemen met auto’s. In samenspraak met Anita en Theo heeft de buurt een handtekeninglijst opgehaald met een plan en foto’s over de straat. Anita en Theo hebben vrijdag 19 februari 2016 overleg met de wethouder hierover. Dit is een voorbereidingsgesprek om daarna een afspraak te maken met de buurt.Wordt vervolgd. Aktie Theo
 4. Gemertseweg
  Bewoners van de straat maken zich enorme zorgen over de snelheden die worden behaald op de Gemertseweg. Vooral in de spits momenten houden vooral moeders hun hart vast als de kroost op de fiets naar school gaan. Sterker er zijn aanwijzingen dat er vrachtauto’s gebruik maken van deze weg als sluiproute want men wil geen paar minuten omrijden volgens de route rondom Bakel. Men zal dit ook meenemen naar het overleg met de gemeente en kijken of we een dergelijk buurtavond misschien kunnen organiseren met de betreffende ambtenaren en wethouder erbij! Actie Theo.
 5. Buurt App
  Nog geen bijzondere mededelingen hierover bekend.

 

 1. Rondvraag
  Kan de pad tussen GEA en hondenloslaatterrein langs sporthal De Beek worden aangepakt. Dit is nu regelmatig éé grote rode modderpoel. Via buitenbeter app aangeven bij de gemeente; Aktie Sjef.

 

 1. Sluiting.

Theo sloot de vergadering om 20:35 uur met dank aan eenieder voor hun inbreng.

 

Eerst volgende bijeenkomst: donderdag 17 maart 2016 aanvang 19:30 uur Het Parochiehuis.

Afdrukversie notulen 18-02-2016 :
Notulen 18 februari 2016 Veiligheid + Openbare Ruimte

 

Veiligheid en Openbare Ruimte
Verslag bijeenkomst op 12 januari 2016, Parochiehuis aanvang 19:30 uur

Aanwezig:

De dames Joke Verberkt, Mirjam van Meel, Sandy van Grootel, Phil van Kempen, Bernadette van Kempen, Janine Brugman. De heren Peter Goossens, Hans Goossens en Theo Schriks (Vz)

Agenda:
1. Opening
2. Presentatie Buurt-app
3. Wat cijfers
4. Wat verder ter tafel komt
5. Rondvraag
6. Sluiting

Thema: Buurt-app

Ad 1. Opening; De Vz opent om 19:30 uur de vergadering en heet eenieder van harte welkom.

Ad 2. Buurt-app; De Vz heeft een kleine presentatie gemaakt, mede ook t.b.v. het Openbare Vergadering van De Stem van Bakel op 19 januari 2016. In het kort werden er een aantal cijfers getoond zoals;

Ad 3. Eerste bespreking met de gemeente over een Buurt-app zal gaan plaatsvinden op donderdag 14 januari 2016. Bij de presentatie op 19 januari is er (misschien) meer duidelijkheid hoe en wat.

Wat cijfers: (Politie Gemert-Bakel, kleine greep)

1 januari 2015 – 24 november 2015

Woninginbraken: Aantal: 5 (14/2, 19/5, 26/5, 15/9, 23/9)

Diefstal personenauto: Aantal: 2 (23/3, 30/7)

Auto-inbraak: Aantal: 12 (3/2, 27/2, 2/3, 28/3, 29/3, 9/5, 23/5, 25/5, 1/6, 13/7, 11/7, 27/10, 7/11)

Vernieling auto: Aantal: 7 (6/3, 18/4, 4/6, 6/7, 7/7, 11/7, 16/10)

Diefstal fiets: Aantal: 23 (7/1, 10/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/2, 19/2, 22/3, 2/6, 7/6, 20/6, 11/7, 21/8, 2/9,
3/11) Mishandeling: Aantal: 8 (13/4, 19/4, 27/5, 30/5, 5/9, 6/9, 9/9, 12/10, 21/10)

Ad 4. Na de presentatie kwamen de volgende opmerking nog erbij;

Verkeersveiligheid bij de Jumbo; Auwerschootseweg: Kuilen met water, losse tegels, geen oversteekplaats, van en naar de Jumbo, hoe komen onze ouderen bij de winkel zonder te vallen of aangereden te worden (geen voetpad). Nu de C1000.Jumbo weg is uit het centrum; wat gaat er gebeuren met de blauwe zone, is niet meer nodig. Bewoners willen weten hoe en wat.

Het bospad tussen de Burg Diepstratenlaan en Auwerschootseweg is verhard met tegels. Waarom? De Bv Den Bortelhoek heeft er jarenlang om gevraagd nu ligt het er een keer. Vanuit de gemeente was de optie destijds het is en blijft een bospad. Misschien ter hoogte van dit pad een oversteekplaats?

Waarom staat er vanuit de Buurtbrigadier geen berichten meer in de Korhoen? Dit heeft te maken met de privacyregelgeving en mag zodanig niet meer met naam en toenaam worden gepubliceerd.

Is er een mogelijkheid wat nu precies het beleid en handhaving is van De kanthoeve? Open vraag naar de gemeente. De vz zal dit meenemen naar het bestuur overleg van DSVB.

Bomenbeleid: komen we later op terug wanneer de gemeente het startsein over gaat geven bij een openbare vergadering. Wordt dus vervolgd.

Ad 5. Rondvraag: Geen

Ad 6. De Vz sloot de vergadering met dank aan eenieder voor hun bijdrage.

Eerstvolgende vergadering: 16 februari 2016 Plaats: Het Parochiehuis aanvang 19:30 uur

 Notulist: Theo Schriks

Afdrukversie notulen 12-01-2016 :
20160112 Notulen Commissie Veiligheid en Openbare ruimte

 

 

Veiligheid en Openbare Ruimte 29-10-2015

 

Aanwezig: Theo Schriks, Janine Brugman, Joris van Loon, Leo van schalen (toehoorder)

Afwezig: Johan Habraken en Siel Peijs

Agendapunt Besproken Actie
1. Opening
2. Mededelingen Toelichting raadsinfo : 22-10 is de raad van GB door Ido Cranen en Wethouder Roel Hoppezak geinformeerd over de werkwijze en organisatie van De Stem Van Bakel. Alle aanwezigen (raads/commissieleden en de aanwezigen van het bestuur van DSVB) waren over het algemeen zeer positief over de opzet, huidige werkwijze en de plannen op termijn. Vanuit GB is ook duidelijk aangegeven dat de werkwijze van DSVB geheel nieuw is en dan ook duidelijk een andere aanpak van de raad vraagt. Namelijk minder sturend dan voorheen.Toelichting expertmeeting: Op 11/11 zal er door de werkgroep Ondernemen een bijeenkomst worden georganiseerd waarin de uitkomst van de ondernemersenquete en de uitkomsten van enkele keukentafelgesprekken door een select gezelschap experts zal worden besproken. Doel van deze bijeenkomst om te komen tot een ondernemersvisie voor DSVB.
3. Notulen
4.Bomenbeleid Intentie vanuit de gemeente was om in september/oktober een bijeenkomst te organiseren samen met DSVB om wijzigen in het bomenbeleid van GB te bespreken en een bomenkaart in te vullen samen met de inwoners van Bakel.Gemeente krijgt dit organisatorisch echter niet op korte termijn geregeld. Vanuit gemeente nu intentie om dit begin volgend jaar op te pakken Met gemeente goed afstemmen om dit voorafgaande aan de bijeenkomst goed toe te lichten aan de bevolking Theo stemt dit verder af met Janine Rechters.
5. buurtpreventie In het verleden waren en ongeveer 11 tot 12 wijkverenigingen actief met buurtpreventie (meeste bordjes staan ook nog in de wijken).Theo laat een presentatie zien van buurtpreventie middels whatsapp groepen.Civilant heeft hiervoor een (gratis) App ontwikkeld voor Android en IOS.

Overzicht criminaliteit bakel opvragen

 

Theo zorgt ervoor dat Siel alle mailadressen krijgt van de “voormalige” buurtcoordinatoren. Siel zal deze vervolgens namens DSVB uitnodigen om ze in een bijeenkomst te peilen of ze nog interesse hebben om mee te werken aan een vorm van buurtpreventie.Joris vraagt bij de gemeente een actueel overzicht aan.
6. drugsoverlast Groene long en skatebaan groepen zijn in beeld. Jongerenwerker Jonathan van Hout is daarmee in contact.In overleg met de wijkagent Ad Rijnen is besloten om aan de gemeente te vragen om de picknickset op de Groene Long te verplaatsen naar een locatie welke beter in het zicht ligt.Op 8 december wordt er door de dorpsondersteuners (oa in samenwerking met de werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn) weer een bijeenkomst georganiseerd “Dé doen die van ons niet” in sporthal het zand Joris vraagt aan de gemeente om de picknickset te verplaatsen.
7invulling werkgroep Theo is (voorlopig) kartrekker van deze werkgroep.Vragen of er interesse is bij de voormalige buurtcoordinatoren om aan te sluiten bij deze werkgroep. Theo zal dit aan de buurtcoördinatoren navragen
8.Wat verder nog ter sprake komt Leo van Schalen : viltstraat zeer slechte staat. Wanneer wordt hier iets aan gedaan? Joris geeft aan dat dit al meerdere keren is aangekaart bij de gemeente. Joris zal dit wederom ter sprake brengen en de noodzaak van vervanging nogmaals benadrukken.
9. Rondvraag Onderhoud rotonde centrum : is al een tijdje verwaarloosd.

Picknickset vd poelstraat : voormalige ondergrond terugplaatsen

 

Verplaatsen provinciebank naar andere locatie.

Rotonde was voorheen geadopteerd door C1000. Nu waarschijnlijk door Jumbo. Even afwachten of de situatie verbeterd anders later weer op de agenda plaatsen.Joris zal dit aankaarten bij de GemeenteGezamenlijk kijken of hier een betere locatie voor te vinden is.(achterkant van bank moet wel goed zichtbaar zijn.)
10. Sluiting

Afdrukversie 29-10-2015
20151020 Notulen veiligheid 29-10-2015

 

Notulen en actiepunten Veiligheid en Openbare Ruimte dd 01-09–2015

De vergadering werd gevuld door een bezoek van wijkagent Ad Rijnen. Belangrijkste vraag was hoe in samenwerking de veiligheid en leefbaarheid binnen Bakel het beste verbeterd kan worden.

Concreet besproken punten:

 • Gezamenlijke avond organiseren over veilig wonen. Mogelijk in samenwerking met brandweer.
 • Buurt Informatie Netwerk. Hier is in Uden goede ervaring mee opgedaan; zie: https://binudenzuid.wordpress.com
  Mogelijk kan een dergelijk netwerk ook binnen Bakel georganiseerd worden. Hiervoor is wel samenwerking met de gemeente nodig.
 • Jongeren. Op dit moment is er geen actuele overlast door hangjongeren.
 • Onveilige verkeerssituaties. Dit is in eerste instantie een zaak van de gemeente. Onveilige situaties kunnen dan ook bij de gemeente gemeld worden.
  Zie: http://destemvanbakel.nl/meldingen-openbare-ruimte/

De relevante actiepunten uit de notulen van de vergadering schuiven door naar de volgende vergadering.

 • Buurtpreventie: er zijn op dit moment niet genoeg gegevens voorhanden wat er op dit moment nog aan wijkraden actief is in bakel. Theo vraagt dit nog na aan Janine en daarna plaatsen we een oproep in de korhoen om eventuele behoefte te peilen in een bijeenkomst in oktober. Theo doet voor 1 september onderzoek en rond die tijd gaan er uitnodigingen uit.
 • Bomenbeleid: in september wordt er in samenwerking met de gemeente een openbare bijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners om mee te denken over het nieuwe bomenbeleid in bakel. bakel kan dan zelf aangeven welke bomen er belangrijk zijn voor het dorp en welke niet zomaar mogen verdwijnen.
 • Groen in Bakel: wat vinden we belangrijk voor een dorpsvisie. Is bakel groen genoeg, willen we dit behouden of uitbreiden? Kunnen we hier onze visie op aanpassen? welke stukken zijn beeldbepalend groen voor bakel:
 • Wat vinden wij vanuit deze werkgroep speerpunten voor het ontwikkelen van een dorpsvisie: ontsluiting van de wegen naar alle omliggende dorpen en steden. Belangrijk dat schoolgaande jeugd veilig op de fiets naar scholen in omliggende dorpen kan.
 • Parkeerbeleid: Wat wil Bakel met het dorpsplein? Een ondernemersplein of een verblijfsplein. (vorm volgt de functie).
 • Communiceren leden werkgroep op website en benoemen trekker.

Volgende vergadering: 24 september 21.00-22.00 uur.

Afdrukversie 01-09-2015

 

Notulen actielijst Veiligheid en Openbare Ruimte 08-07-2015

Mededelingen :presentatie dsvb 17 Juli 2015 19.00 uur opknappen zandseberg + nieuwe glijbaan. ludieke actie met kleurwedstrijd en leuke prijzen voor kinderen.

Website: nog onder constructie, ideeen zijn welkom.

Facebook : per 17 Juli pagina dorpsoverleg bakel uit de lucht. Iedereen verwijzen naar DSVB.

Louis vraagt de subsidie voor DSVB voor 2015 aan.

Buurtpreventie : er zijn op dit moment niet genoeg gegevens voorhanden wat er op dit moment nog aan wijkraden actief is in bakel. Theo vraagt dit nog na aan Janine en daarna plaatsen we een oproep in de korhoen om eventuele behoefte te peilen in een bijeenkomst in oktober. Theo doet voor 1 september onderzoek en rond die tijd gaan er uitnodigingen uit.

Bomenbeleid : in september wordt er in samenwerking met de gemeente een openbare bijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners om mee te denken over het nieuwe bomenbeleid in bakel. bakel kan dan zelf aangeven welke bomen er belangrijk zijn voor het dorp en welke  niet zomaar mogen verdwijnen.

Openbaar groen in Bakel : na aanpassing auerschootseweg en Schoolstraat zou er nieuw groen komen. Dit is tot nu toe niet gebeurd. Groeninrichting na opening supermarkt auerschootseweg.

Groen in Bakel : wat vinden we belangrijk voor een dorpsvisie. Is bakel groen genoeg, willen we dit behouden of uitbreiden. Kunnen we hier onze visie op aanpassen. welke stukken zijn beeldbepalend groen voor bakel :

Wat vinden wij vanuit deze werkgroep speerpunten voor het ontwikkelen van een dorpsvisie :  ontsluiting van de wegen naar alle omliggende dorpen en steden.

Belangrijk vinden wij dat schoolgaande jeugd veilig op de fiets naar scholen in omliggende dorpen. Veilige woonomgeving.

Parkeerbeleid : Wat wil Bakel met het dorpsplein : een ondernemersplein of een verblijfplein. (vorm volgt de functie).

Rondvraag :

Presentielijst bijhouden (even peilen onder alle groepen)

Wijkagent ad rijnen komt volgende vergadering.

Afdrukformaat PDF :
Notulen en actiepunten Veiligheid en Openbare Ruimte 08-07-2015

 

 

Notulen actielijst Veiligheid en Openbare Ruimte 09-06-2015

Uitnodigen voor volgende bijeenkomst nieuwe wijkagent (Ad Rijnen)

Uitnodigen voor volgende bijeenkomst brandweer (Peter van de Horst)

Beleid speeltoestellen gemeente en gevolgen voor Bakel.

– Schrappen speeltoestel op Zandseberg geen goed idee. Zandseberg is duidelijk een  ontmoetingsplek voor ouders en kinderen. Wat we minimaal willen   behouden is glijbaan, picknicktafel en aanvullen met wit zand (begint gras   doorheen te komen). Duikelrek de Vliet (acherkant Hilt), kijken of verdwijnen van dit object een   probleem is

Actie: Brief sturen namens DSVB voor opknappen Zandseberg en eventueel behoud duikelrek.

 

Verkeersveiligheid. – Situatie parkeerterrein Bavos. Sportende kinderen die het terrein op en af   rijden. Hoe zouden we het risico hier kunnen beperken.

Weg vanaf jeugdhuis naar alle sportverenigingen. Veel nog jonge kinderen op de fiets

Afslag van Dorpsstraat/Hooge Braak. Hagen zijn net te hoog wat zorgt voor   onoverzichtelijke situaties. Hagen verlagen zou een oplossing zijn.

Kwaliteit wegen. – Viltstraat slechte kwaliteit. Diverse keren opgelapt maar lapmiddelen lijken   niet meer afdoende.

Leemskuilendijk en wegkanten. Is nu onderhanden. Situatie nu onveilig. – Fietspad in de Neerstraat. Wortels beginnen door fietspad te groeien.

Invulling pand C1000. Wat gaat hier terugkomen? Belangrijk voor Bakel gezien bepalende locatie en het feit dat DSVB gevraagd is mee te denken over de dorpsvisie.

Invulling pand Olleke Bolleke (vanaf nieuwe schooljaar) Peuterspeelzaal vanaf dan in de Willibrordusschool. Beeldbepalend pand voor Bakel (monument?)

Toekomst (invulling) pand voormalige Rabobank / Fysiotherapeut Rabobank is inmiddels vertrokken. Pand gedeeltelijk leeg. Locatie in de toekomst misschien interessant voor zorgcentrum willibrordus.

Eventuele uitbreiding huidige atrium.

Buurtpreventie door wijk/buurtverenigingen

Initiatief is jaren geleden waarschijnlijk grotendeels beëindigd o.a. als gevolg van stopzetten subsidie door gemeente. Subsidie betreft dekking vergaderkosten. Buurtpreventie was er niet alleen om inbraken te voorkomen maar ook om overlast, vernieling, kapot straatmeubilair, gevaarlijk bomen etc te melden bij de Gemeente. Hiervoor heeft de gemeente inmiddels een APP ontwikkeld (BUITENBETER). Hiermee kan snel door iedereen (in bezit van smartphone) een melding worden doorgegeven aan gemeente. Deze komt dan gelijk terecht bij de juiste afdeling. Als het goed is wordt er dan zsm iets mee gedaan en teruggekoppeld.

Actie : iedereen indien mogelijk nagaan hoe de ervaringen met deze APP zijn en kijken of werking hiervan dan voldoende is.

Opening/presentatie DSVB aan Bakel

Zal waarschijnlijk plaatsvinden op 17 Juli op de Zandseberg. (hier willen dan ook iets mee gedaan hebben). In de loop naar deze presentatie wordt er geregeld gecommuniceerd via de plaatselijke media

Terrein Zorgboog : Bospark Bakel

Initiatiefgroep Bospark is bezig van allerlei projecten binnen het terrein van de oude zorgboog. Vanuit de initiatiefgroep wordt DSVB binnenkort uitgenodigd om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

(afdrukformaat : PDF)

Notulen actielijst Veiligheid en Openbare Ruimte 09-06-2015

 

1 commentaar

 1. Jannine Brugman Jannine Brugman
  23 september 2015    

  Ik zou graag onder de aandacht willen brengen :
  van de Poelstraat, met name de hoek van de picknickbank, het terug brengen van de kinderkoppen ,
  alles is verandert zonder overleg met de buurt .De bank dat geschonken is door de Provincie aan Bakel 1300 wordt gewoon “gedumpt”naast een ander beeld “Breek het woord”.
  Geen gezicht ! Volgens mij weten de bewoners niet waar de mozaiek bank voor staat.
  De buurt van de van de Poelstraat hadden een mooi alternatief voor de bank het te plaatsen op de plaats naast het vrijheidsmonument ( daar staat een bankje ) Meteen bij binnen komst een mooi zicht op het geschenk van de Provincie. Ik heb gevraagd of een bewoner van de van de Poelstraat een toelichting kan geven over de van de Poelstraat. Zij is Marion van Mierlo, zij heeft contact gehad met de gemeente.,geen antwoord. Huub Goosens is wel bij haar geweest , ik probeer hem te bellen, om te vragen of hij ook aanwezig kan zijn 24 september.

  Dan de rotondes : Rotonde Helmondse straat richting Aarle Rixtel/Helmond goed onderhouden door en , in opdracht van de Firma Nooyen Milheeze.
  : Rotonde Gemertse weg Schoolstraat niet onderhouden ,geen gezicht als we het centrum binnenkomen , adoptie C1000, helaas niet meer . Hoe en wie doet het onderhoud nu?
  Wilbertsplein : Betrek het plein met de van de Poelstraat, Oversteekplaats te gevaarlijk voor ouderen ,maak het plein goed toegankelijk voor ouderen en rolstoelers , naar kerk ,de dokter en in de toekomst naar de Jumbo , plaats hier en daar bankjes. Betrek de horeca bij het plein naast de kerk Kijk voorbeeld in Gemert.!!!! Ik ben de 24ste aanwezig .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De site van DeStemVanBakel bevindt zich nog in de opbouwfase. Als je vragen, suggesties of toevoegingen hebt, laat het ons dan weten via bestuur@destemvanbakel.nl. Ook als je je graag actief wil inzetten binnen één van de werkgroepen kun je dat via bovenstaand mail-adres aangeven.